Luyện tập 1: Giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập 1 Bài §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c), chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa

Để vẽ được tam giác ABC, số đo của góc đã cho phải nhỏ hơn \({180^0}\)

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì tam giác đó bằng nhau.

Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A’B’C’\) có

\(AB = A’B’\)

\(\widehat B = \widehat {B’}\)

\(BC = B’C’\)

Thì \(\Delta ABC = \Delta A’B’C’\,\,(c.g.c)\)

3. Hệ quả

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập 1

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1 của bài §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 27 trang 119 sgk Toán 7 tập 1

Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh:

a) $\Delta$ ABC = $\Delta$ ADC (h.86).

b) $\Delta$ AMB = $\Delta$ EMC (h.87).

c) $\Delta$ CAB = $\Delta$ DBA (h.88).

Bài giải:

a) Để $\Delta$ ABC = $\Delta$ ADC (c-g-c) cần bổ sung thêm $\widehat{BAC}$ = $\widehat{DAC}$.

b) Để $\Delta$ AMB = $\Delta$ EMC (c-g-c) cần bổ sung thêm $MA = ME$.

c) $\Delta$ CAB = $\Delta$ DBA (c-g-c) cần bổ sung thêm $AC = BD$.


2. Giải bài 28 trang 120 sgk Toán 7 tập 1

Trên hình 89 có các tam giác nào bằng nhau?

Bài giải:

Xét tam giác DKE có:

$\widehat{D}$ + $\widehat{K}$ + $\widehat{E}$ = $180^0$ (theo định lí tổng ba góc của một tam giác)

Mà $\widehat{K}$ = $80^0$, $\widehat{E}$ = $40^0$ (gt)

Suy ra $\widehat{D}$ = $60^0$

Xét hai tam giác $ABC$ và $KDE$ có:

$AB = KD (gt)$

$\widehat{B}$ = $\widehat{D}$ = $60^0$

$BC = DE (gt)$

Suy ra $\Delta ABC = \Delta KDE (c-g-c)$

Còn $\Delta MNP$ không bằng hai tam giác còn lại vì không có đủ các điều kiện $c-c-c$ hoặc $c-g-c$.


3. Giải bài 29 trang 120 sgk Toán 7 tập 1

Cho góc $xAy$. Lấy điểm $B$ trên tia $Ax$, điểm $D$ trên tia $Ay$ sao cho $AB = AD$. Trên tia $Bx$ lấy điểm $E$, trên tia $Dy$ lấy điểm $C$ sao cho $BE = DC$. Chứng minh rằng $\Delta ABC = \Delta$ ADE.

Bài giải:

Ta có:

$\left.\begin{matrix} AB = AD\\ BE = DC\end{matrix}\right\}$ ⇒ $AE = AC$.

Xét hai tam giác $ABC$ và $ADE$ có:

$AB = AD (gt)$

$\widehat{A}$ chung.

$AC = AE (cmt)$

Suy ra $\Delta ABC = \Delta ADE (c-g-c)$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 27 28 29 trang 119 120 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com