Luyện tập: Giải bài 12 13 14 trang 112 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §2. Hai tam giác bằng nhau, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Định nghĩa

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

2. Kí hiệu

Để kí hiệu bằng nhau của tam giác ABC và tam giác A’B’C’ ta viết:

\(\Delta ABC = \Delta A’B’C’\)

3. Qui ước

Khi kí hiệu song bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.

\(\Delta ABC = \Delta A’B’C’ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB = A’B’,\,AC = A’C’,\,BC = B’C’\\\widehat A = \widehat {A’},\,\,\widehat B = \widehat {B’},\,\widehat C = \widehat {C’}\end{array} \right.\)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1 của bài §2. Hai tam giác bằng nhau trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Luyện tập: Giải bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 12 trang 112 sgk Toán 7 tập 1

Cho $\Delta$ ABC = $\Delta$ HIK trong đó $AB = 2cm$, $\widehat{B}$ = $40^0$, $BC = 4cm$. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác $HIK$?

Bài giải:

Theo định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ta có:

$\Delta ABC = \Delta HIK$

⇒ $\begin{cases}AB = HI, BC = IK\\\widehat{B} = \widehat{I}\end{cases}$

Mà $AB = 2cm$, $\widehat{B}$ = $40^0$, $BC = 4cm$.

Suy ra $HI = 2cm, IK = 4cm$, $\widehat{I}$ = $40^0$.


2. Giải bài 13 trang 112 sgk Toán 7 tập 1

Cho $\Delta$ ABC = $\Delta$ DEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng $AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm$ (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Bài giải:

Vì $\Delta$ ABC = $\Delta$ DEF nên:

$AB = DE = 4cm$

$BC = EF = 6cm$

$AC = DF = 5cm$

Chu vi tam giác ABC bằng:

$ AB + BC + AC = 4 + 6 + 5 = 15 cm$

Chu vi tam giác DEF bằng:

$ DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 cm$


3. Giải bài 14 trang 112 sgk Toán 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác $ABC$ (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh là $H, I, K$. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng: $AB = KI, \widehat{B} = \widehat{K}$

Bài giải:


Ta có: $\widehat{B}$ = $\widehat{K}$ (gt)

Nên đỉnh $B$ tương ứng với đỉnh $K$.

Ta lại có $AB = KI (gt)$

Suy ra đỉnh $A$ tương ứng với đỉnh $I$

Do đó đỉnh $C$ tương ứng với đỉnh $H$.

Như vậy ta sẽ viết: $\Delta ABC = \Delta IKH$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 12 13 14 trang 112 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com