Luyện tập: Giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập Bài §5. Tia, chương I – Đoạn thẳng, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tia

Hình gồm điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm $O$ được gọi là một tia gốc $O$ (còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O).

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc $Ox$ và $Oy$ tạo thành đường thẳng $xy$ được gọi là hai tia đối nhau.

Nhận xét: Mỗi điểm đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Lấy điểm $B$ khác $A$ thuộc tia $Ax.$

Tia $Ax$ còn có tên là tia $AB$. Trên hình 29, tia $Ax$ và tia $AB$ là hai tia trùng nhau.

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

4. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Trên đường thẳng x’x có bốn điểm A,B,C,D theo thứ tự ấy. Trong các tia gốc B: BA, BC, BD, hãy tìm:

a) Các tia đối nhau

b) Các tia trùng nhau.

Bài giải:

a. Các tia đối nhau BA, BC (hoặc BA, BD)

b. Các tia trùng nhau: BC, BD.

Ví dụ 2:

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy.

a. Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại.

b. Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì?

Bài giải:

a. Tia Ox và tia Oy.

b. Hai tia đối nhau Ox và Oy có hai tính chất: Chung gốc O, tạo thành đường thẳng xy.

Ví dụ 3:

Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy.

a. Lấy \(A \in Ox,\,\,B \in \,\,Oy.\) Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b. Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c. Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?

Bài giải:

a. Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b. Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì chúng không chung gốc

c. Hai tia Ax và By không đối nhau, vì chúng không chung gốc

Ví dụ 4:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b. Viết tên hai tia đối nhau gốc B.

Bài giải:

a. Trong ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại.

b. Tia BA và tia BC đối nhau gốc B.

Ví dụ 5:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

b. Viết tên các tia trùng nhau.

c. Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC.

Bài giải:

a. Có 6 tia: AB, AC, BA, BC, CB, CA

b. Tia AB và tia AC trùng nhau, tia CB và tia CA trùng nhau

c. A thuộc tia BA

A không thuộc tia BC.

Ví dụ 6:

Vẽ ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C. Sau đó hãy kể tên: các tia, các cặp đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ đó.

Bài giải:

Ta có thể vẽ như hình

Khi đó có:

– Các tia: AB, AC, BA, BC, CA, CB

– Các tia sau đây là đối nhau: BA và BC

– Các cặp tia sau đây là phân biệt: AB và BC; AC và BC; BA và BC; CA và BA; CB và BA; AB và BA; AC và CA; BC và CB.

– Các cặp tia sau đây là trùng nhau: AB và AC; CA và CB

Ví dụ 7:

Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy \(A \in Ox,\,\,\,B \in Oy.\) Xét vị trí ba điểm A, O, B.

Bài giải:

Cho hai tia chung gốc Ox, Oy. Có ba trường hợp xảy ra:

a. Ba điểm A, O, B không thẳng hàng.

b. Điểm O nằm giữa A, B.

c. Điểm A và điểm B cùng phía đối với điểm O.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học kèm bài giải chi tiết bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1 của bài §5. Tia trong chương I – Đoạn thẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 26 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ tia $AB$, lấy điểm $M$ thuộc tia $AB$. Hỏi:

a) Hai điểm $B$ và $M$ nằm cũng phía đối với điểm $A$ hay khác phía đối với điểm $A$?

b) Điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ hay điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $M$?

Bài giải:

a) Hai điểm $B$ và $M$ nằm cùng phía đối với điểm $A$.

b) Ta có hai trường hợp:

– Nếu $M$ thuộc tia $BA$ thì hai tia $MA, MB$ đối nhau nên $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$.

– Nếu $M$ thuộc tia đối của tia $BA$ thì hai tia $BA, BM$ đối nhau nên B nằm giữa hai điểm $A$ và $M$.


2. Giải bài 27 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống các phát biểu sau:

a) Tia $AB$ là hình gồm điểm $A$ và tất cả các điểm nằm cùng phía với $B$ đối với …

b) Hình tạo thành bởi điểm $A$ và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với điểm $A$ là một tia gốc …

Bài giải:

a) Tia $AB$ là hình gồm điểm $A$ và tất cả các điểm nằm cùng phía với $B$ đối với A.

b) Hình tạo thành bởi điểm $A$ và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với điểm $A$ là một tia gốc A.


3. Giải bài 28 trang 113 sgk Toán 6 tập 1

Vẽ đường thẳng $xy$. Lấy điểm $O$ trên đường thẳng $xy$. Lấy điểm $M$ thuộc tia $Oy$. Lấy điểm $N$ thuộc tia $Ox.$

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc $O$.

b) Trong ba điểm $M, O, N$ thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài giải:

a) Hai tia đối nhau gốc $O$ là $Ox$ và $Oy.$

b) Ta có $M$ thuộc tia $Oy$ nên tia $OM$ trùng với tia $Oy, N$ thuộc tia $Ox$ nên tia $ON$ trùng với tia $Ox$. Do đó hai tia $OM, ON$ đối nhau. Nên điểm $O$ nằm giữa hai điểm $M$ và $N.$


4. Giải bài 29 trang 114 sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau $AB$ và $AC$

a) Gọi $M$ là một điểm thuộc tia $AB$. Trong ba điểm $M, A, C$ thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi $N$ là một điểm thuộc tia $AC$. Trong ba điểm $N, A, B$ thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài giải:

a) Ta có M thuộc tia $AB$ nên tia $AM$ trùng với tia $AB$. Hai tia $AB$ và $AC$ đối nhau nên tia $AM$ và tia $AC$ đối nhau. Do đó điểm $A$ nằm giữa hai điểm $M$ và $C.$

b) N thuộc tia $AC$ nên tia $AN$ trùng với tia $AC$. Hai tia $AB$ và $AC$ đối nhau nên tia $AN$ là tia đối của tia $AC$. Do đó điểm $A$ nằm giữa hai điểm $N$ và $B.$


5. Giải bài 30 trang 114 sgk Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm $O$ nằm trên đường thẳng $xy$ thì:

a) Điểm $O$ là gốc chung của …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác $O$ của tia $Ox$ và một điểm bất kì khác $O$ của tia $Oy.$

Bài giải:

Nếu điểm $O$ nằm trên đường thẳng $xy$ thì:

a) Điểm $O$ là gốc chung của hai tia $Ox$ và $Oy.$

b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác $O$ của tia $Ox$ và một điểm bất kì khác $O$ của tia $Oy.$


6. Giải bài 31 trang 114 sgk Toán 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng $A, B, C$. Vẽ hai tia $AB, AC$

a) Vẽ tia $Ax$ cắt đường thẳng $BC$ tại điểm $M$ nằm giữa $B$ và $C$.

b) Vẽ tia $Ay$ cắt đường thẳng $BC$ tại điểm $N$ không nằm giữa $B$ và $C.$

Bài giải:

Vẽ hình theo từng phần như sau:

– Lấy ba điểm không thẳng hàng $A, B, C$. Vẽ hai tia $AB$ và $AC$, đường thẳng $BC$

– Vẽ tia $Ax$ cắt đường thẳng $BC$ tại điểm $M$ nằm giữa $B$ và $C$

– Vẽ tia $Ay$ cắt đường thẳng $BC$ tại điểm $N$ không nằm giữa $B$ và $C$

Kết quả:


7. Giải bài 32 trang 114 sgk Toán 6 tập 1

Trong các câu sau em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia $Ox$ và $Oy$ chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia $Ox$ và $Oy$ cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia $Ox$ và $Oy$ tạo thành đường thẳng $xy$ thì đối nhau.

Bài giải:

a) Hai tia $Ox$ và $Oy$ chung gốc thì đối nhau. Câu này chưa đúng, chẳng hạn ta có hình vẽ sau:


Hai tia $Ox, Oy$ chung gốc, nhưng không đối nhau.

b) Hình bên dưới cho thấy hai tia $Ox, Oy$ cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng không phải là hai tia đối nhau.

Nên câu b) sai.

c) Hai tia $Ox$ và $Oy$ tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. Khẳng định này chắc chắn là đúng rồi.Như vậy, trong ba câu trên chỉ có câu c) là đúng.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 26 27 28 29 30 31 32 trang 113 114 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com