Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 212 213 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic sgk Hóa [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 210 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 45. Axit cacboxylic sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 203 204 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 44. Anđehit – Xeton sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải [...]

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 195 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk Hóa [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 193 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 41. Phenol sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 40. Ancol sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 177 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon sgk Hóa Học 11. Nội dung [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 172 sgk Hóa Học 11

Hướng dẫn giải Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon sgk Hóa Học 11. Nội dung [...]