Luyện tập 2: Giải bài 52 53 54 55 trang 25 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập 2 Bài §6. Phép trừ và phép chia, chương I – Ôn tập [...]

Luyện tập 1: Giải bài 47 48 49 50 51 trang 24 25 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập 1 Bài §6. Phép trừ và phép chia, chương I – Ôn tập [...]

Giải bài 41 42 43 44 45 46 trang 22 23 24 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §6. Phép trừ và phép chia, chương I – Ôn tập [...]

Luyện tập 2: Giải bài 35 36 37 38 39 40 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập 2 Bài §5. Phép cộng và phép nhân, chương I – Ôn tập [...]

Luyện tập 1: Giải bài 31 32 33 34 trang 17 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập 1 Bài §5. Phép cộng và phép nhân, chương I – Ôn tập [...]

Giải bài 26 27 28 29 30 trang 16 17 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §5. Phép cộng và phép nhân, chương I – Ôn tập [...]

Luyện tập: Giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Luyện tập Bài §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con, chương [...]

Giải bài 16 17 18 19 20 trang 13 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con, [...]

Giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §3. Ghi số tự nhiên, chương I – Ôn tập và [...]

Giải bài 6 7 8 9 10 trang 7 8 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §2. Tập hợp các số tự nhiên, chương I – Ôn [...]