Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 3 4 5 bài 21 trang 65 66 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

1. Trả lời câu 1 bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau:

– Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian bao lâu?

Yếu tố nào được biểu hiện theo đường là yếu tố nào?

Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột là yếu tố nào?

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

– Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Trả lời câu 1 2 3 4 5 bài 21 trang 65 66 sgk địa lí 6

Trả lời:

Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ và lượng mưa trung bình qua các tháng năm.

Yếu tố được biểu hiện theo đường: nhiệt độ.

Yếu tố được biểu hiện bằng hình cột: lượng mưa.

Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: nhiệt độ.

Trục dọc bên trái dùng đề đo tính đại lượng: lượng mưa.

Đơn vị để tính nhiệt độ là oc; đơn vị để tính lượng mưa là mm.


2. Trả lời câu 2 bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất Tháp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng

Lượng mưa (mm)

Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng

Trả lời:

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng
30°c VII 17°c I 13°c

Lượng mưa (mm)

Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng
300 VIII 20°c I 280

3. Trả lời câu 3 bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Trả lời:

Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.


4. Trả lời câu 4 bài 21 trang 66 sgk Địa lí 6

Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A Biểu đồ cùa địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt dầu từ tháng máy đến thảng mấy?

Trả lời:

Với biểu đồ hình 56:

Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng 4.

Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng 1.

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 7 đén tháng 9.

Với biểu đồ hình 57:

Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng 12.

Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng 7.

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3.

Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A Biểu đồ cùa địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt dầu từ tháng máy đến thảng mấy?
Tháng 4
Tháng 1
Tháng 7 đến tháng 9
Tháng 12
Tháng 7
Tháng 10 đến tháng 3

5. Trả lời câu 5 bài 21 trang 66 sgk Địa lí 6

Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điềm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Trả lời:

Kết luận:

Biểu đồ hình 56 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 9).

Biểu đồ hình 57 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng từ tháng 11 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 3 4 5 bài 21 trang 65 66 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com