Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 36: Tổng kết về cây có hoa, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.


Lý thuyết

I. Cây là một thể thống nhất

1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa

Hình 36.1. Sơ đồ cây có hoa

I.Rễ II.Lá III.Hoa I V.Quả V.Hạt VI.Thân

Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
1. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt c. Gồm vỏ quả và hạt
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả. d. Mang hạt phấn chứa các tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống. g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

Đặc điểm và chức năng chính của mỗi cơ quan trong cây:

2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa

Cây là một thể thống nhất vì:

– Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

– Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

– Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây.

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 116 sgk Sinh học 6

∇ – Đọc nội dung của bảng dưới đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào sơ đồ H.36.1.

Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho câyTrao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt c. Gồm vỏ quả và hạt
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được
6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

– Sau khi đã điền vào sơ đồ, nhìn vào đó trình bày lại một cách hệ thống toàn bộ đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất cả các cơ quan ở cây có hoa.

– Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan?

Trả lời:

– Ghi vào sơ đồ:

Giải bài tập Sinh học 6 | Để học tốt Sinh 6

– Cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở thực vật có hoa:

Cơ quan Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
Rễ Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút
Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được.
Mạch gỗ, mạch dây Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây
Hoa Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái
Quả Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt Gồm vỏ quả và hạt
Hạt Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

– Nhận xét về cấu tạo và chức năng của các cơ quan : Cây có hoa là một thể thống nhất và có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.


2. Trả lời câu hỏi trang 117 sgk Sinh học 6

∇ – Đọc các thông tin dưới đây:

+ Hoạt động chính của lá cây là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng lá muốn thực hiện chức năng đó phải nhờ hoạt động của rễ hấp thụ nước và muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyển qua thân mới lên được lá.

+ Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước thì sự hút nước của rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ, nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa, kết hạt và tạo quả.

+ Nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển (thân sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt,…).

– Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Trả lời:

Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6

Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

Trả lời:

Chức năng của mỗi cơ quan ở thực vật có hoa:

Cơ quan Các chức năng chính của mỗi cơ quan
Rễ Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
Mạch gỗ , mạch rây Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
Hoa Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt
Quả Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
Hạt Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6

Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Trả lời:

– Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

– Ví dụ:

+ Hoạt động chính của lá cây là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng lá muốn thực hiện chức năng đó phải nhờ hoạt động của rễ hấp thụ nước và muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyển qua thân mới lên được lá.

+ Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước thì sự hút nước của rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ, nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa, kết hạt và tạo quả.

+ Nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển (thân sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt,…).


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6

Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp?

Trả lời:

Rau là loại cây có nhu cầu về nước rất cao. Nếu trồng rau trên đất khô cằn ít được tưới thì rề sẽ hoạt động yếu, hút được ít nước và muối khoáng. Thiếu nước và muối khoáng, lá cũng sẽ quang hợp kém, chỉ chế tạo được ít chất dinh dưỡng nên lá không thể xanh tốt. Các cơ quan khác như rễ thân được cung cấp ít chất dinh dưỡng cũng không thể lớn nhanh, kết quả cây còi cọc, năng suất thấp.


Giải Trò chơi ô chữ trang 118 sgk Sinh học 6

Hãy chọn các chữ cái để điền vào các dòng của ô chữ dưới đây:

Trò chơi giải ô chữ trang 118 Sinh học 6 | Giải bài tập Sinh học 6

1. Bốn chữ cái: Tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ hút vào cây.

2. Bốn chữ cái: Tên một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá và vận chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo đến các bộ phận khác của cây.

3. Bảy chữ cái: Tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá đã chế tạo được.

4. Bảy chữ cái: Tên gọi chung cho nhóm các quả : mơ, đào, xoài, dừa, …

5. Năm chữ cái: Tên một loài rễ biến dạng có ở thân cây trầu không, nhờ rễ này cây có thể leo lên cao.

6. Ba chữ cái: Tên một cơ quan sinh sản của cây có chức năng tạo thành cây mới, duy trì và phát triển nòi giống.

7. Ba chữ cái: Tên một cơ quan sinh sản của cây chứa các hạt phấn và noãn.

8. Tám chữ cái: Chỉ quá trình lá cây sử dụng nước và khí cacbônic để chế tạo ra tinh bột và nhả khó ôxi nhờ chất diệp lục, khi có ánh sáng.

Trả lời

– Từ hàng ngang:

1. Nước

2. Thân

3. Mạch rây

4. Quả hạch

5. Rễ móc

6. Hạt

7. Hoa

8. Quang hợp

– Từ hàng dọc:

Cây có hoa


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 36 trang 117 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com