Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung giải bài trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Một số bảng tổng kết chương III

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Dưới đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập chương III từ bài §1 Mở rộng khái niệm về phân số đến bài §17 Biểu đồ phần trăm trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2

1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Trả lời:


2. Trả lời câu hỏi ôn tập 2 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

Trả lời:


3. Trả lời câu hỏi ôn tập 3 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Trả lời:

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.


4. Trả lời câu hỏi ôn tập 4 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời:

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.


5. Trả lời câu hỏi ôn tập 5 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

Trả lời:

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.


6. Trả lời câu hỏi ôn tập 6 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Trả lời:

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

– Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

– Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

– Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.


7. Trả lời câu hỏi ôn tập 7 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời:

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.


8. Trả lời câu hỏi ôn tập 8 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ; b) Không cùng mẫu

Trả lời:

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.


9. Trả lời câu hỏi ôn tập 9 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Trả lời:

Phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau:


10. Trả lời câu hỏi ôn tập 10 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

a) Viết số đối của phân số

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Trả lời:

a)

b)


11. Trả lời câu hỏi ôn tập 11 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

Trả lời:

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:


12. Trả lời câu hỏi ôn tập 12 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Trả lời:

Phép nhân phân số có các tính chất cơ bản sau:


13. Trả lời câu hỏi ôn tập 13 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Trả lời:


14. Trả lời câu hỏi ôn tập 14 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Trả lời:

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.


15. Trả lời câu hỏi ôn tập 15 trang 62 sgk Toán 6 tập 2

Cho ví dụ về hỗn số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với ký hiệu %.

Trả lời:

Số thập phân gồm hai phần:

– Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

– Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

Số chữ số thập phân bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 62 sgk Toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com