Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Các công thức biến đổi căn thức

1) \(\sqrt{A^2}=|A|\)

2) \(\sqrt{AB}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0\))

3) \(\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}\) (với \(A\geq 0;B>0\))

4) \(\sqrt{A^2B}=|A|\sqrt{B}\) (với \(B\geq 0\))

5) \(A\sqrt{B}=\sqrt{A^2B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0\))

    \(A\sqrt{B}=-\sqrt{A^2B}\) (với \(A<0;B\geq 0\))

6) \(\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{1}{|B|}\sqrt{AB}\) (với \(AB\geq 0;B\neq 0\))

7) \(\frac{A}{\sqrt{B}}=\frac{a\sqrt{B}}{B}\) (với \(B>0\))

8) \(\frac{C}{\sqrt{A}\pm B}=\frac{C(\sqrt{A}\mp B)}{A-B^2}\) (với \(A\geq 0;A\neq B^2\))

9) \(\frac{C}{\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}\mp \sqrt{B})}{A-B}\) (với \(A\geq 0;B\geq 0;A\neq B\))

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Nêu điều kiện để $x$ là căn bậc hai số học của số $a$ không âm? Cho ví dụ.

Trả lời:

Điều kiện để $x$ là căn bậc hai số học của số $a$ không âm:

Nếu \(x\geq 0\) và \(x^2=a\) thì x =  \(\sqrt{a}\)

Ví dụ:

\(\sqrt{25}\) = 5 vì \(5\geq 0\) và \(5^2=25\)

\(\sqrt{64}\) = 8 vì \(8\geq 0\) và \(8^2=64\)


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Chứng minh \(\sqrt{a^2}=|a|\) với mọi số $a$.

Trả lời:


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Biểu thức $A$ phải thỏa mãn điều kiện gì để \(\sqrt{A}\) xác định?

Trả lời:

\(\sqrt{A}\) xác định (hay có nghĩa) khi biểu thức $A$ lấy giá trị không âm.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Cho ví dụ.

Trả lời:

Định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương:

Với hai số $a$ và $b$ không âm, ta có: \(\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{ab}\)

Ví dụ:

\(\sqrt{2}.\sqrt{3}=\sqrt{2.3}=\sqrt{6}\)

\(\sqrt{4}.\sqrt{5}=\sqrt{4.5}=\sqrt{20}\)


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Trả lời:

Định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương:

Với số $a$ không âm và số $b$ dương, ta có: \(\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\)

Ví dụ:

\(\sqrt{\frac{3}{5}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\)

\(\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com