Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 5 Bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 5 Bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 3 4 5 Bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 4 5 Bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau:

– Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?

+ Yếu tố nào thể hiện theo đường?

+ Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

– Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa. Thời gian 12 tháng.

+ Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.

+ Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.

Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.

Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.

Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).


2. Giải bài tập 2 Bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Nhiệt độ (ºC)

Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng

Lượng mưa (mm)

Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng

Trả lời:

Nhiệt độ (ºC)

Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng
30ºC 7 17ºC 1 13ºc

Lượng mưa (mm)

Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.
Trị số Tháng Trị số Tháng
300 8 20 7, 1 280

3. Giải bài tập 3 Bài 21 trang 65 sgk Địa lí 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Trả lời:

Nhiệt độ và lượng mưa không đều giữa các tháng trong năm: có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa.

Biên độ nhiệt độ và sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.


4. Giải bài tập 4 Bài 21 trang 66 sgk Địa lí 6

Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A Biểu đồ của địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy tới tháng mấy?

Trả lời:

Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A Biểu đồ của địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất Tháng 4 Tháng 12
Tháng có nhiệt độ thấp nhất Tháng 1 Tháng 7
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) Bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3

5. Giải bài tập 5 Bài 21 trang 66 sgk Địa lí 6

Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điềm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Trả lời:

Biểu đồ A (hình 56) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc vì mùa mưa nóng từ tháng 4 đến tháng 10.

Biểu đồ B (hình 57) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam vì mùa mưa nóng từ tháng 10 đến tháng 3.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 5 Bài 21 trang 65 66 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com