Giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §5. Hàm số, chương II – Hàm số và đồ thị, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Khái niệm hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

2. Chú ý

Khi $x$ thay đổi mà $y$ luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.

Hàm số có thể được cho bằng công thức, bằng bảng,…

Để thuận tiện ta có thể kí hiệu công thức ở vế phải của hàm số bằng $f(x), g(x),…Khi đó, thay cho câu “y nhận giá trị là 9 khi x bằng 3” ta viết f(3)=9.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 63 sgk Toán 7 tập 1

Tính các giá trị tương ứng của \(m\) khi \(V = 1; 2; 3; 4\).

Trả lời:

Lần lượt thay các giá trị của \(V\) vào công thức \(m=7,8V\) để tính \(m\) ta có:

\(V = 1 \Rightarrow m = 7,8 . 1 = 7,8 \;(g)\)

\(V = 2 \Rightarrow m = 7,8 . 2 = 15,6\;(g)\)

\(V = 3 \Rightarrow m = 7,8 . 3 = 23,4\;(g)\)

\(V = 4 \Rightarrow m = 7,8 . 4 = 31,2\;(g)\).


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 63 sgk Toán 7 tập 1

Tính và lập bảng các giá trị của \(t\) khi \(v=5;10;25;50\).

Trả lời:

Ta có \(t = \dfrac{{50}}{v}\)

– Với \(v=5\) thì \(t = \dfrac{{50}}{5} = 10\,\left( h \right)\)

– Với \(v=10\) thì \(t = \dfrac{{50}}{{10}} = 5\,\left( h \right)\)

– Với \(v=25\) thì \(t = \dfrac{{50}}{{25}} = 2\,\left( h \right)\)

– Với \(v=50\) thì \(t = \dfrac{{50}}{{50}} = 1\,\left( h \right)\)

Ta có bảng sau:

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1 của bài §5. Hàm số trong chương II – Hàm số và đồ thị cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 24 trang 63 sgk Toán 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng $x$ và $y$ được cho trong bảng sau:

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng $x$ không?

Bài giải:

Vì mỗi giá trị của $x$ ta xác định được chỉ một giá trị của $y$ tương ứng nên đại lượng $y$ là hàm số của đại lượng $x$


2. Giải bài 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = f(x) = 3x^2 + 1$. Tính: $f(\frac{1}{2});  f(1);  f(3)$.

Bài giải:

Ta có:

$f(\frac{1}{2}) = 3. (\frac{1}{2})^2 + 1 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4}$

$f(1) = 3 . 1^2 + 1 = 4$

$f(3) = 3 . 3^2 + 1 = 28$


3. Giải bài 26 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = 5x – 1$. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi:

$x = -5; – 4; -3; -2; 0; \frac{1}{5}$

Bài giải:

Khi $x = -5$ thì $y = 5 . (-5) – 1 = -26$

Khi $x = -4$ thì $y = 5 . (-4) – 1 = -21$

Khi $x = -3$ thì $y = 5 . (-3) – 1 = -16$

Khi $x = -2$ thì $y = 5 . (-2) – 1 = -11$

Khi $x = 0$ thì $y = 5 . 0 – 1 = -1$

Khi $x = \frac{1}{5}$ thì $y = 5 . (\frac{1}{5}) – 1 = 0$

Ta được bảng các giá trị tương ứng của y như sau:

x

-5

-4

-3

-2

0

$\frac{1}{5}$

y

-26

-21

-16

-11

-1

0


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 24 25 26 trang 63 64 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com