Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §5. Hàm số, chương II – Hàm số và đồ thị, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Khái niệm hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

2. Chú ý

Khi $x$ thay đổi mà $y$ luôn nhận một giá trị thì $y$ được gọi là hàm hằng.

Hàm số có thể được cho bằng công thức, bằng bảng,…

Để thuận tiện ta có thể kí hiệu công thức ở vế phải của hàm số bằng f(x), g(x),…Khi đó, thay cho câu “y nhận giá trị là 9 khi x bằng 3” ta viết f(3)=9.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1 của bài §5. Hàm số trong chương II – Hàm số và đồ thị cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Luyện tập: Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 27 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Đại lượng $y$ có phải là hàm số của đại lượng $x$ không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

Bài giải:

a) Nhìn bảng ta có $x.y = 15 ⇒ y = \frac{15}{x}$, theo đó đại lượng $y$ phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng $x$, với mỗi giá trị của $x$ chỉ có một giá trị tương ứng của $y$. Vậy đại lượng $y$ là hàm số của đại lượng $x$.

b) Ở bảng này ta thấy với mỗi giá trị của $x$ chỉ có một giá trị của $y$ là $2$. Vậy $y$ là một hàm hằng.


2. Giải bài 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{12}{x}$

a) $f(5) = ?; f(-3) = ?$

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

Bài giải:

\(y = f\left( x \right) = {{12} \over x}\)

a) Ta có:

$f(5) = \frac{12}{5}$;

$f(-3) = \frac{12}{-3} = -4$

b) Lần lượt thay giá trị của x vào công thức ta được các giá trị tương ứng y là:

$x$

-6 -4 -3 2 5 6 12
\(f\left( x \right) = {{12} \over x}\) -2 -3 -4 6 $\frac{12}{5}$ 2 1

3. Giải bài 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = f(x) = x^2 – 2$. Hãy tính: $f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)$.

Bài giải:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} – 2\)

Thay $f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)$ vào hàm số ta được:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} – 2 = 4 – 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} – 2 = 1 – 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} – 2 = – 2\)

\(f\left( { – 1} \right) = {\left( { – 1} \right)^2} – 2 = 1 – 2 = – 1\)

\(f\left( { – 2} \right) = {\left( { – 2} \right)^2} – 2 = 4 – 2 = 2\)


4. Giải bài 30 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = f(x) = 1 – 8x$. Khẳng định nào sau đây đúng:

a) $f(-1) = 9?$

b) $f(\frac{1}{2}) = -3?$

c) $ f(3) = 25?$

Bài giải:

Hàm số $y = f(x) = 1 – 8x$

a) $f(-1) = 1 – 8.(-1) = 1 + 8$ ⇒ Khẳng định $f(-1) = 9$ đúng.

b) \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = 1 – 8.{1 \over 2} = 1 – 4 = – 3\)

⇒ Khẳng định \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = – 3\) đúng.

c) $f(3) = 1 – 8. 3 = 1 – 24 = -23$ ⇒ Khẳng định $f(3) = 25$ sai.


5. Giải bài 31 trang 65 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số $y = \frac{2}{3}$x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài giải:

Từ hàm số đã cho, lần lượt thay các giá trị $x, y$ đã cho trong bảng vào hàm số trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x

-0,5

-3

0

4,5

9

y

\( – {1 \over 3}\)

-2

0

3

6


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 27 28 29 30 31 trang 64 65 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com