Giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §7. Đồ thị hàm số $y = ax (a ≠ 0)$, chương II – Hàm số và đồ thị, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số \(y=f(x)\) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng $(x; y)$ trên mặt phẳng toạ độ.

2. Đồ thị của hàm số \(y = {\rm{ax(a}} \ne {\rm{0)}}\)

Đồ thị của hàm số \(y = {\rm{ax}}\,\,\,{\rm{(a}} \ne {\rm{0)}}\) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

Vì đồ thị của hàm số $y = ax$ là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm $A$ (thường cho $x = 1; y = a$) khác điểm gốc $O$. Vẽ đường thẳng $OA$ ta được đồ thị của hàm số $y = ax$.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 69 sgk Toán 7 tập 1

Hàm số \(y = f(x)\) được cho bằng bảng sau:

x -2 -1 0 0,5 1,5
y 3 2 -1 1 -2

b) Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên.

Trả lời:

a) \(A(-2 ; 3) ;B (-1 ; 2) ; C(0 ; -1) ;\)\(\, D(0,5 ; 1) ; E(1,5 ; -2)\).

b) Đồ thị hàm số như sau:

Giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 70 sgk Toán 7 tập 1

Cho hàm số \(y = 2x\)

a) Viết năm cặp số \((x ; y)\) với \(x = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2\)

b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy \);

c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm \((-2 ; -4) ; (2 ; 4).\) Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không?

Trả lời:

a) Ta có năm cặp số là:

\((-2 ; -4) ; (-1 ; -2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; ( 2 ; 4)\)

b) Đồ thị hàm số như sau:

c) Nhận xét: Các điểm còn lại đều nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm \((-2 ; -4) ; (2 ; 4).\)


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 70 sgk Toán 7 tập 1

Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số $y = ax (a≠0)$ ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?

Trả lời:

Ta cần biết 2 điểm thuộc đồ thị để vẽ đồ thị hàm số.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 70 sgk Toán 7 tập 1

Xét hàm số $y = 0,5x$:

a) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.

b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số $y = 0,5x$ hay không ?

Trả lời:

Ta có :

a) Điểm $A( 2 ; 1)$

b) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số $y = 0,5x$ vì $O(0 ;0)$ cũng thuộc đồ thị hàm số $y = 0,5x$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1 của bài §7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) trong chương II – Hàm số và đồ thị cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 39 trang 71 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) $y = x$;              b) $y = 3x$;

c) $y = -2x$;           d) $y = -x$.

Bài giải:

a) \(y = x\)

– Vẽ hệ trục tọa độ \(Oxy\)

– Cho \(x = 1\) được \(y = 1\) \(\Rightarrow A (1; 1)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=x\).

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số đã cho.

b) \(y = 3x\)

– Vẽ hệ trục tọa độ \(Oxy\)

– Cho \(x = 1\) được \(y = 3\) \(\Rightarrow B (1; 3)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=3x\).

Vậy đường thẳng \(OB\) là đồ thị của hàm số đã cho.

c) \(y = -2x\)

– Vẽ hệ trục tọa độ \(Oxy\)

– Cho \(x = 1\) được \(y = -2\). Điểm \(C (1; -2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = -2x\).

Vậy đường thẳng \(OC\) là đồ thị của hàm số đã cho.

d) \(y = -x\)

– Vẽ hệ trục tọa độ \(Oxy\)

– Cho \(x = 1\) được \(y = -1\). Điểm \(D (1; -1)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = -x\).

Vậy đường thẳng \(OD\) là đồ thị của hàm số đã cho.

Vậy trên cùng một hệ trục tọa độ $Oxy$, đồ thị của các hàm số cần vẽ như sau:


2. Giải bài 40 trang 71 sgk Toán 7 tập 1

Đồ thị của hàm số $y = ax$ nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ $Oxy$ (h.25), nếu:

a) $a > 0?$

b) $a < 0?$

Bài giải:

Đồ thị:

a) Khi $a > 0$ thì giá trị $x$ và $y$ của hàm số $y = ax$ luôn cùng dấu nên đồ thị của hàm số $y = ax$ nằm ở góc phần tư thứ $I$ và thứ $III$.

b) Khi $a < 0$ thì giá trị $x$ và $y$ của hàm số $y = ax$ luôn trái dấu nên đồ thị của hàm số $y = ax$ nằm ở góc phần tư thứ $II$ và thứ $IV$.


3. Giải bài 41 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số $y = -3x$

$A(-\frac{1}{3}; 1) ;     B(-\frac{1}{3}; -1) ;    C(0; 0)$

Bài giải:

Thay tọa độ các điểm A, B và C vào hàm số: $y = -3x$ ta có:

– Với điểm $A$ (\( -\frac{1}{3}\); 1) thì $y = -3$.(\( -\frac{1}{3}\)) $= 1$ nên điểm $A$ thuộc đồ thị của hàm số.

– Với điểm $B$ (\( -\frac{1}{3}\); -1) thì $y = -3$.(\( -\frac{1}{3}\)) $- 1 ≠ -1$ nên điểm $B$ không thuộc đồ thị của hàm số.

– Với điểm $C (0; 0)$ thì $y = -3.0 = 0$ nên điểm $C$ thuộc đồ thị của hàm số.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 39 40 41 trang 71 72 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đ≠ã có giaibaisgk.com