Giải bài 63 64 trang 136 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (c.g.c; hình a).

– Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g; hình b)

Giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1

– Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 135 sgk Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Trả lời:

– Hình 143: Xét hai tam giác vuông \(ABH\) và \(ACH\) có:

+) \(AH\) cạnh chung

+) \(BH = CH\) (gt)

\(⇒ ΔABH =ΔACH\) (hai cạnh góc vuông)

– Hình 144: Xét hai tam giác vuông \(DKE\) và \(DKF\) có:

+) \(DK\) cạnh chung

+) \(\widehat {EDK} = \widehat {FDK}\) (gt)

\( \Rightarrow \Delta DKE = \Delta DKF\) (cạnh góc vuông – góc nhọn kề).

– Hình 145: Xét hai tam giác vuông \(OMI\) và \(ONI\) có:

+) \(OI\) chung

+) \(\widehat {MOI} = \widehat {NOI}\) (gt)

\( \Rightarrow \Delta OMI = \Delta ONI\) (cạnh huyền – góc nhọn).


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 136 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A.\) Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC\) (hình 147). Chứng minh rằng \(ΔAHB =ΔAHC\) (giải bằng \(2\) cách).

Trả lời:

♦ Cách 1: Tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) nên \(\widehat B = \widehat C\) và \(AB = AC\) (tính chất tam giác cân).

Xét hai tam giác vuông \(AHB\) và \(AHC\) có:

+) \(AB = AC\) (gt)

+) \(\widehat B = \widehat C\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow ΔAHB =ΔAHC\) (cạnh huyền – góc nhọn)

♦ Cách 2: Xét hai tam giác vuông \(AHB\) và \(AHC\) có:

+) \(AB = AC\) (gt)

+) \(AH\) cạnh chung

\( \Rightarrow ΔAHB = ΔAHC\) (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1 của bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1


1. Giải bài 63 trang 136 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$ cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

a) $HB = HC;$

b) \(\widehat{BAH}\) = \(\widehat{CAH}\)

Bài giải:

a) Xét tam giác vuông $ABH$ và tam giác vuông $ACH$ có:

$AB = AC (giả thiết)$

$AH$ cạnh chung.

⇒ $∆ABH = ∆ACH$ (Cạnh huyền – cạnh góc vuông)

⇒ $ HB = HC$ (cạnh tương ứng) (đpcm)

b) Do $∆ABH = ∆ACH $(Chứng minh trên)

⇒ \(\widehat{BAH}\) = \(\widehat{CAH}\) (góc tương ứng) (đpcm)


2. Giải bài 64 trang 136 sgk Toán 7 tập 1

Các tam giác vuông $ABC$ và $DEF$ có \(\widehat{A}\) = \(\widehat{D}\) = 900, $AC = DF$. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để $∆ABC = ∆DEF.$

Bài giải:

Khi thêm giả thiết $AB = DE$

⇒ $∆ABC = ∆DEF (c.g.c)$

Khi thêm giả thiết \(\widehat{C}\) = \(\widehat{F}\)

⇒ $∆ABC = ∆DEF (g.c.g)$

Khi thêm giả thiết $BC = EF$

⇒ $∆ABC = ∆DEF$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 63 64 trang 136 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com