Luyện tập: Giải bài 65 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (c.g.c; hình a).

– Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc của tam giac vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g; hình b)

Luyện tập: Giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1

– Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vùng đó bằng nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 của bài §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1


1. Giải bài 65 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Các tam giác $ABC$ cân tại $A$ (\(\widehat{A}\) < 900). Vẽ $BH ⊥ A$ (H thuộc AC), $CK ⊥ AB$ (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng $AH = AK.$

b) Gọi $I$ là giao điểm của $BH$ và $CK$. Chứng minh rằng tia $AI$ là tia phân giác của góc $A.$

Bài giải:

Do tam giác $ABC$ cân tại $A ⇒ AB = AC$

a) Xét tam giác vuông $ABH$ và tam giác vuông $ACK$ có:

$AB = AC$ (chứng minh trên)

Góc $A$ chung.

⇒ $∆ABH = ∆ACK$ (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ $AH = AK$ (cạnh tương ứng) (đpcm)

b) Xét tam giác vuông $AIK$ và tam giác $AIH$ có:

$AK = AH (cmt)$

$AI$ cạnh chung

⇒$∆AIK = ∆AIH$ (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

⇒ \(\widehat{IAK}\) = \(\widehat{IAH}\)

⇒ $AI$ là tia phân giác của góc $A$. (đpcm)


2. Giải bài 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148:

Bài giải:

Xét tam giác vuông ∆AMD và tam giác vuông ∆AME có:

Cạnh $AM$ chung

\(\widehat{BAM}\) = \(\widehat{MAC}\)

⇒ $∆AMD = ∆AME$ (canh huyền – góc nhọn)

Xét tam giác vuông MDB và tam giác vuông MEC có:

$BM = CM$ (giả thiết)

$MD = ME$ (do ∆AMD = ∆AME)

⇒ $∆MDB = ∆MEC$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Xét tam giác $AMB$ và tam giác $AMC$ có:

Cạnh $AM$ chung

$MB = MC$ (giả thiết)

$AB = AC$ (do AD = AE, DB = EC)

⇒ $∆AMB = ∆AMC (c.c.c)$


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com