Luyện tập 1: Giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập 1: Bài §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c), chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết ba cạnh

Để vẽ được \(\Delta ABC\) khi biết ba cạnh, độ dài mỗi cạnh phải nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh kia.

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

Luyện tập 1: Giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1

Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A’B’C’\) có:

\(\begin{array}{l}AB = A’B’\\AC = A’C’\\BC = B’C’\end{array}\)

Thì \(\Delta ABC = \Delta A’B’C’\,\,(c.c.c)\)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập 1

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1 của bài §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) trong chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 18 trang 114 sgk Toán 7 tập 1

Xét bài toán: “$\Delta$ AMB và $\Delta$ ANB có $MA = MB, NA = NB$ (h.71). Chứng minh rằng $\widehat{AMN} = \widehat{BMN}$.”

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:

a) Do đó $\Delta AMN = \Delta BMN (c-c-c)$

b) $MN$: cạnh chung

$MA = MB$ (giả thiết)

$NA = NB$ (giả thiết)

c) Suy ra $\widehat{AMN} = \widehat{BMN}$ (hai góc tương ứng)

d) $\Delta AMN$ và $\Delta BMN$ có:

Bài giải:

1) GT: Cho $\Delta$ AMB và $\Delta$ ANB có:

$MA = MB, NA = NB$

KL: $\widehat{AMN} = \widehat{BMN}$.

2) Sắp xếp theo thư tự: d, b, a, c.

Chứng minh:

$\Delta$ AMN và $\Delta$ BMN có:

$MN$: cạnh chung

$MA = MB$ (giả thiết)

$NA = NB$ (giả thiết)

Do đó $\Delta AMN = \Delta BMN (c-c-c)$

Suy ra $\widehat{AMN} = \widehat{BMN}$ (hai góc tương ứng)


2. Giải bài 19 trang 114 sgk Toán 7 tập 1

Cho hình 72. Chứng minh rằng:

a) $\Delta ADE = \Delta BDE$.

b) $\widehat{DAE} = \widehat{DBE}$.

Bài giải:

a) Xét hai tam giác $ADE$ và $BDE$ có:

$\left.\begin{matrix} AD = BD\\ DE chung \\ AE = BE \end{matrix}\right\}$

⇒ $\Delta ADE = \Delta BDE (c-c-c)$

b) Ta có $\Delta ADE = \Delta BDE$ (cmt)

Suy ra $\widehat{DAE} = \widehat{DBE}$ (hai góc tương ứng)


3. Giải bài 20 trang 115 sgk Toán 7 tập 1

Cho góc $xOy$ (h.73), Vẽ cung tròn tâm $O$, cung tròn này cắt $Ox, Oy$ theo thứ tự ở $A, B$ (➀) . Vẽ các cung tròn tâm $A$ và tâm $B$ có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm $C$ nằm trong góc $xOy $(➁, ➂). Nối $O$ với $C$ (➃). Chứng minh $OC$ là tia phân giác của góc $xOy$.

Bài giải:

Xét hai tam giác $OBC$ và $OAC$, ta có:

$OA = OB$ (bằng bán kính đường tròn O)

$AB = AC$ (hai đường tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính)

Cạnh $OC$ chung

Vậy $\Delta OBC = \Delta OAC.$

Suy ra $\widehat{BOC} = \widehat{AOC}$.

Điều đó chứng tỏ $OC$ là tia phân giác của góc $xOy$.


4. Giải bài 21 trang 115 sgk Toán 7 tập 1

Cho tam giác $ABC$, Dùng thước và compa, vẽ các tia phân giác của các góc $A, B, C$.

Bài giải:


– Vẽ tia phân giác của góc $A$.

+ Vẽ cung trong tâm $A$, cung tròn này cắt $AB, AC$ theo thứ tự ở $M,N$.

+ Vẽ các cung tròn tâm $M$ và tâm $N$ có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc $BAC$.

+ Nối $AI$, ta được $AI$ là tia phân giác của góc $A$.

– Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của các góc $B,C$.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 18 19 20 21 trang 114 115 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com