Luyện tập: Giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk Toán 7 tập 1

Luyện tập Bài §2. Hai đường thẳng vuông góc, chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


A. Lý thuyết

Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?

Hai đường thẳng $xx’, yy’$ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Luyện tập: Giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1

Kí hiệu hai đường thẳng vuông góc: $xx’ \perp yy’$

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Để vẽ hai đường thẳng vuông góc ta dùng êke và thước thẳng.

Ta thừa nhận tính chất sau: Có một và chỉ một đường thẳng $a’$ đi qua điểm $O$ và vuông góc với đường thẳng $a$ cho trước.

3. Đường trung trực của đoạn thẳng


Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Với hình 7 trên, ta thấy:

$I$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$.

$xy \perp AB$

Khi đó $xy$ gọi là đường trung trực của đoạn thẳng $AB.$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Luyện tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1 của bài §2. Hai đường thẳng vuông góc trong chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1
Giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 15 trang 86 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng $xy$ và điểm $O$ thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (hình 8a). Gấp giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp $zt$ (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

Bài giải:

Qua các hoạt động trên, ta rút ra kết luận:

Nếp gấp $zt$ vuông góc với đường thẳng $xy$ tại $O$, tạo thành bốn góc vuông:

$\widehat{xOz}$, $\widehat{zOy}$, $\widehat{tOy}$, $\widehat{xOt}$


2. Giải bài 16 trang 87 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng $d’$ đi qua điểm $A$ và vuông góc với đường thẳng $d$ cho trước chỉ bằng êke.

Hướng dẫn: Xem hình 9

Bài giải:

Thứ tự vẽ đường thẳng $d’$ và \(d’\perp d\) như sau:

– Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm $A$, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng $d$.

– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm $A$.

– Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng $d’$ vuông góc với $d$.

Minh họa cách vẽ đường thẳng $d’$ đi qua điểm $A$ và vuông góc với đường thẳng $d$ cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:


3. Giải bài 17 trang 87 sgk Toán 7 tập 1

Dùng eke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng $a$ và $a’$ ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Bài giải:

Với chiếc eke ta kiểm tra được:

a) $a \perp a’$

b) $a \perp a’$

c) $a$ không vuông góc với $a’$


4. Giải bài 18 trang 87 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc $xOy$ có số đo bằng $45^0$. Lấy điểm $A$ bất kì nằm trong góc $xOy$. Vẽ qua $A$ đường thẳng $d_1$ vuông góc với tia $Ox$ tại $B$. Vẽ qua $A$ đường thẳng $d_2$ vuông góc với tia $Oy$ tại $C.$

Bài giải:

Với yêu cầu trên, ta vẽ hình như sau:


5. Giải bài 19 trang 87 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau

Bài giải:

Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau. Ví dụ:

♦ Trình tự 1:

– Vẽ đường thẳng \(d_{2}\) bất kì.

– Vẽ đường thẳng \(d_{1}\) cắt \(d_{2}\) tại $O$ và tạo với \(d_{2}\) góc \(60^{\circ}\).

– Vẽ điểm $A$ tùy ý nằm trong \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).

– Vẽ đoạn thẳng $AB$ vuông góc \(d_{1}\) tại $B$.

– Vẽ đoạn thẳng $BC$ vuông góc với \(d_{2}\) tại $C$.

♦ Trình tự 2:

– Vẽ hai đường thẳng \(d_{1},d_{2}\) cắt nhau tại O và tạo thành góc \(60^{\circ}\).

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia \(Od_{1}\).

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia \(Od_{2}\), điểm C nằm trên tia \(Od_{2}\).

– Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia \(Od_{1}\), điểm A nằm trong góc \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).


6. Giải bài 20 trang 87 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ đoạn thẳng $AB$ dài $2cm$ và đoạn thẳng $BC$ dài $3cm$ rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng, ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng)

Bài giải:

– Ba điểm $A, B, C$ không thẳng hàng, ta có:

– Ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 15 16 17 18 19 20 trang 86 87 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com