Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Kiến thức cần nắm vững

– Tổng ba góc của một tam giác.

– Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

– Tam giác cân.

– Định lí Py-ta-go.

2. Một số bảng tổng kết

– Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác:

– Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt:

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1 của bài Ôn tập chương II – Tam giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1


1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất về góc ngoài của tam giác.

Trả lời:

– Định lí về tổng ba góc của một tam giác:

Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\)

– Tính chất về góc ngoài của tam giác:

Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.


2. Trả lời câu hỏi ôn tập 2 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Trả lời:

– Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

– Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác:

+ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c): Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

+ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c): Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì tam giác đó bằng nhau.

+ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g): Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.


3. Trả lời câu hỏi ôn tập 3 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

Trả lời:

– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

– Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

– Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

– Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


4. Trả lời câu hỏi ôn tập 4 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.

Trả lời:

– Định nghĩa tam giác cân:

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

– Tính chất về góc của tam giác cân:

+ Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

+ Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

+ Tam giác vuông cân là tam giác vuông hai cạnh góc vuông bằng nhau.

– Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân:

+ Chứng minh tam giác có hai cạnh bằng nhau.

+ Chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau.


5. Trả lời câu hỏi ôn tập 5 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định nghĩa tam giác đều, tính chất về góc của tam giác đều. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều.

Trả lời:

– Định nghĩa tam giác đều:

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

– Tính chất về góc của tam giác đều:

+ Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng \({60^0}\).

+ Tam giác cân có một góc bằng \({60^0}\) thì tam giác đó là tam giác đều.

– Các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều:

+ Chứng minh tam giác có ba cạnh bằng nhau.

+ Chứng minh tam giác có ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng \({60^0}\).

+ Tam giác cân có một góc bằng \({60^0}\)


6. Trả lời câu hỏi ôn tập 6 trang 139 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí Py-ta-go (thuận và đảo)

Trả lời:

– Định lí Py-ta-go:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

– Định lí Py-ta-go đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 trang 139 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com