Ôn tập cuối năm phần số học: Giải bài 177 178 trang 68 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài Ôn tập cuối năm phần số học toán lớp 6 từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số trong sách giáo khoa toán lớp 6. Nội dung giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

2. Chương II – Số nguyên

3. Chương III – Phân số


Câu hỏi ôn tập

Ôn tập cuối năm phần số học: Giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2Câu hỏi ôn tập cuối năm phần số học

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài ôn tập cuối năm phần số học: giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập cuối năm phần số học từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 177 trang 68 sgk Toán 6 tập 2

Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ dầu của Celsius, đọc là Xen – xi – ớt – xơ ).

Ở Anh, Mỹ và một số nước khác, nhiệt độ được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe – rơn – hai – tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

\(F = {{9 \over 5}C + 32}\) (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng).

a) Tính xem trong điều kiện bình thường, nước sôi ở bảo nhiêu độ F?

b) Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 500F tương đương với bao nhiêu độ C?

c) Ở Bắc cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đô độ F cùng chỉ một số. Tìm số đó.

Bài giải:

a) Vì nước sôi ở 1000C nên công thức đổi từ nhiệt độ C sang nhiệt độ F, ta có:

\(F = {9 \over 5}C + 32 = {9 \over 5}.100 + 32 = 180 + 32 = 212{(^0}F)\)

Vậy nước sôi ở 212 0F.

b) Từ công thức \(F = {{9 \over 5}C + 32}\) suy ra \(C = {5 \over 9}\left( {F – 32} \right)\) .

Do đó 500F tương đương với \({5 \over 9}\left( {50 – 32} \right) = {5 \over 9}.18 = 10\) (0C).

c) Hai loại nhiệt kế chỉ cùng một số khi:

\(C = {9 \over 5}C + 32\) hay \(\left( {{9 \over 5} – 1} \right)C = – 32 \Leftrightarrow {4 \over 5}C = – 32\).

Suy ra C = -40. Vậy – 400C = – 400F


2. Giải bài 178 trang 68 sgk Toán 6 tập 2

“Tỉ số vàng”

Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1: 0,618 (các hình chữ nhật: DPLC, APLB, HGLB, … trong hình 17). Vì thê, tỉ số này được gọi là “tỉ số vàng” (theo cách gọi của nhà danh họa và nhà khoa học người Ý nổi tiếng Lê – ô – nác – đô đa Vin – xi).

Khi nghiên cứu kiến trúc của Đền cổ Pác – tê – nông (h.18) ở A – ten (Hy Lạp), người ta nhận xét kích thước của các hình hình học trong đền phần lớn chịu ảnh hưởng của “tỉ số vàng”.

a) Các kích thước của một hình chữ nhật tuân theo “tỉ số vàng”, biết rằng chiều rộng của nó đo được 3,09m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

b) Chiều dài của một hình chữ nhật là 4,5 m. Để có “tỉ số vàng” thì chiều rộng của nó phải là bao nhiêu?

c) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15,4m, chiều rộng là 8m. Khu vườn này có đạt “tỉ số vàng” không?

Hình 18
Hình 18

Bài giải:

a) Gọi x (m) là chiều dài hình chữ nhật (x > 0).

Để có tỉ số vàng thì:

x : 3,09 = 1 : 0,618 ⇒ x =3,09 : 0,618 = 5(m)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 5m

b) Gọi y (m) là chiều rộng hình chữ nhật (y > 0).

Để có tỉ số vàng thì:

4,5 : y = 1 : 0,618 ⇒ y = 0,618 : 4,5 = 2,78(m)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 2,78(m)

c) Ta có tỉ số vàng bằng 1 :0,618 = 1,62

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:

15,4 : 8 = 1,93 ≠ 1,62

Vậy khu vườn không đạt tỉ số vàng.


Câu trước:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 177 178 trang 68 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com