Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9
Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 5.1. Tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt:

– Hình dạng của tháp.

– Cơ cấu dân số theo tuổi.

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9

Trả lời:

– Hình dạng:

+ Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy rộng, đỉnh tháp nhọn.

+ Chân của đáy tháp (nhóm tuổi:0 – 4) của năm 1999 đã hẹp hơn so với năm 1989.

– Cơ cấu dân số theo tuổi:

+ Tháp năm 1989 có tỉ lệ dân số từ 0-14 tuổi lớn hơn tháp dân số năm 1999.

+ Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

– Tỉ lệ phụ thuộc: năm 1989 có tỉ lệ phụ thuộc lớn hơn năm 1999.

+ Tháp dân số năm 1989 có tỉ lệ phụ thuộc là 46,2 % trong đó tỉ lệ phụ thuộc hoàn toàn là 39%.

+ Tháp dân số năm 1999 có tỉ lệ phụ thuộc là 41,6 % trong đó tỉ lệ phụ thuộc hoàn toàn là 33,5 %.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Trả lời:

– Nhận xét: Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ dân số người trong và ngoài độ tuổi lao động

– Giải thích: Cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi như trên vì:

+ Tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang có xu hướng giảm dần.

+ Cuộc vận động sinh để có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình đã có tác dụng tốt.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội? Chúng ta có những biện pháp gì để từng bước khắc phục những khó khăn này?

Trả lời:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội:

– Thuận lợi:

+ Lực lượng lao động dồi dào.

+ Hằng năm số người bổ sung.

+ Hấp dẫn đầu tư nước ngoài với những ngành cần thiết lao động.

+ Dân số tăng nhanh, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Khó khăn:

+ Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

+ Tỉ lệ phụ thuộc cao.

+ Về y tế, giáo dục văn hóa.

+ Vấn đề nhà ở.

– Biện pháp khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi:

+ Giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

+ Thu hút đầu tu nước ngoài, xuất khẩu lao động.

+ Phát triển kinh tế, tạo việc làm.

+ Quan tâm đến vấn đề y tế, giáo dục, vấn đề nhà ở.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 5 trang 18 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com