Hướng dẫn giải Unit 11. Sources of energy trang 124 sgk Tiếng Anh 11

Nội Dung

Hướng dẫn giải Unit 11. Sources of energy trang 124 sgk Tiếng Anh 11 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng,.. để giúp các em học tốt môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi THPT Quốc gia.

Unit 11. Sources of energy – Các nguồn năng lượng


A. READING trang 124 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you read trang 124 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to?

2. What do we need eneray for?

Answer: (Trả lời)

1. Wind energy, Solar energy, Water energy

2. We need energy to cook, to light to heat or cool the house and to run machines…

Tạm dịch:

1. Mỗi bức tranh trên đề cập đến nguồn năng lượng nào? ⇒ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nước

2. Chúng ta cần năng lượng để làm gì? ⇒ Chúng ta cần năng lượng để nấu ăn, thắp sáng, sưởi ấm hoặc làm mát nhà cửa và để chạy máy…


2. While you read trang 125 sgk Tiếng Anh 11

Read the passage and then do the tasks that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, and natural gas). However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Dịch bài:

Hiện nay, hầu hết năng lượng của chúng tôi đến từ nhiên liệu hóa thạch (than, dầu và khí tự nhiên). Tuy nhiên, dự trữ còn hạn chế. Bởi vì nhu cầu điện đang tăng rất nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, ngườì ta phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là nguồn năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho các nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế là địa nhiệt đến từ sâu bên trong trái đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới.

Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió quay cối xay gió và di chuyển thuyền buồm. Đó là một nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật không may, nếu gió không thổi thì cũng không có năng lượng gió. Khi nước di chuyển từ một nơi cao đến nơi thấp hơn, nó làm ra năng lượng. Tuy nhiên con người phải xây đập nước để sử dụng nguồn năng lượng này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, vì vậy năng lượng nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được chuyển hóa thành điện năng. Nhiều quốc gia sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hằng ngày của họ. Tấm pin mặt trời trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ phong phú và vô hạn mà còn sạch sẽ và an toàn.

Mặc dù có một số nhược điểm, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể tận dụng triệt để các nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.


Task 1 trang 125 sgk Tiếng Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when neeessary).

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp. Sử dụng từ điển nếu cần)

alternative limited energy

released exhausted

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for ______ methods of making it.

3. People use ______ to run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Answer: (Trả lời)

1. Six hundred balloons were released at the ceremony.

2. They are looking for alternative methods of making it.

3. People use energy to run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited.

5. Fuel supplies are nearly exhausted.

Tạm dịch:

1. Sáu trăm quả bóng được thả bay tại buổi lễ.

2. Họ đang tìm kiếm phương pháp thay thế để sản xuất nó.

3. Mọi người sử dụng năng lượng để chạy máy móc, sưởi ấm và làm mát nhà cửa.

4. Thức ăn trong nhà hàng rẻ, nhưng sự lựa chọn khá hạn chế.

5. Nguồn nhiên liệu gần như cạn kiệt.


Task 2 trang 126 sgk Tiếng Anh 11

Scan the passage and write down the advaniage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of enerey.

(Đọc lướt đoạn văn và viết ra thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

Answer: (Trả lời)

Source of energy Advantages Disadvantages
Nuclear power it’s unlimited. It can be very dangerous.
Solar energy It’s available. It’s not only plentiful and infinite but also clean and safe. It’s only possible when it’s sunny.
Water power It’s clean and unlimited. It’s expensive.
Wind power It’s clean and unlimited. There’s no wind energy when there is no wind.
Geothermal heat It’s available. It’s available only in a few places.

Tạm dịch:

Nguồn năng lượng Lợi ích Bất lợi
Năng lượng hạt nhân Vô tận. Có thể rất nguy hiểm.
Năng lượng mặt trời Có sẵn. Không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn. Chỉ dùng được khi có nắng.
Năng lượng nước Sạch và không giới hạn. Tốn kém.
Năng lượng gió Sạch và không giới hạn. Khi không có gió sẽ không có năng lượng gió.
Địa nhiệt Có sẵn. Chỉ có sẵn ở một vài nơi.

Task 3 trang 126 sgk Tiếng Anh 11

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy ?

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential?

Answer: (Trả lời)

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

Tạm dịch:

1. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì? ⇒ Nguồn năng lượng chính của chúng ta đến từ nhiên liệu hóa thạch.

2. Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất? ⇒ Năm nguồn năng lượng được đề cập trong bài đọc. Đó là năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng gió, địa nhiệt. Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.


3. After you read trang 126 sgk Tiếng Anh 11

Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box.

(Hoàn thành phần tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

one environment alternative

limited unlimited sources

energy fuels

We need energy to live and work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2) ______ kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) ______ in the world is (4) ______. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) ______ sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) ______ are the sun, waves and water. These sources are not only (7) ______ and available but also clean and safe for the (8) ______. People should develop and use them more and more in the future.

Answer: (Trả lời)

1. energy; 2. one; 3. fuels; 4. limited; 5. alternative; 6. sources; 7. unlimited; 8. environment

Tạm dịch:

Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là dầu mỏ. Dầu mỏ là một loại nhiên liệu hóa thạch. Lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới là có giới hạn. Vì vậy, chúng ta phải tiết kiệm nó, đồng thời, chúng ta phải tìm nguồn năng lượng mới. Địa nhiệt và năng lượng hạt nhân là những nguồn năng lượng thay thế. Chúng có thể cung cấp điện cho chúng ta. Những nguồn thay thế khác là mặt trời, sóng và nước. Những nguồn năng lượng này không những vô tận và sẵn có mà còn sạch và an toàn cho môi trường. Con người nên phát triển và sử dụng chúng càng ngày càng nhiều trong tương lai.


B. SPEAKING trang 127 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 127 sgk Tiếng Anh 11

The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner’s.

(Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

A D
1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.
2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.
3. If the wind does not blow, there is no wind energy.
4. Water power provides energy without pollution.
5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.
6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.
7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

Answer: (Trả lời)

A D
1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.
2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.
3. If the wind does not blow, there is no wind energy.
4. Water power provides energy without pollution.
5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.
6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.
7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

Tạm dịch:

A D
1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian khá ngắn.
2. Địa nhiệt chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới.
3. Nếu gió không thổi, không có năng lượng gió.
4. Năng lượng nước cung cấp điện mà không gây ô nhiễm.
5. Phản ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hiểm cho môi trường.
6. Năng lượng mặt trời không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn.
7. Rất tốn kém để xây đập thủy điện để lấy thủy điện.

2. Task 2 trang 128 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế sử dụng những gợi ý từ bài tập 1.)

Example:

A: I think wind can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean and safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology harmful

exhausted

Tạm dịch:

A: Mình nghĩ gió có thể là một nguồn năng lượng thay thế.

B: Sao bạn nghĩ vậy?

A: Bởi vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong khi gió dồi dào và vô tận.

B: Mình biết nó cũng sạch và an toàn với môi trường. Tuy nhiên, khi không có gió sẽ không có năng lượng gió.

Ngôn ngữ hữu ích:

khổng lồ, nhiều, có sẵn nguy hiểm

sạch và an toàn tốn kém

không giới hạn, có thể tái tạo bị ô nhiễm

tiện nghi có giới hạn, không thể tái tạo

rẻ, thiết bị/ công nghệ đơn giản có hại, cạn kiệt


3. Task 3 trang 128 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2.

(Làm việc theo nhóm. Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý từ bài tập 2.)

Answer: (Trả lời)

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Tạm dịch:

Theo tôi, việc sử dụng các nguồn thay thế là cách cần thiết để giải quyết sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Các nguồn thay thế như năng lượng mặt trời, điện nước, điện gió … thì sạch sẽ và an toàn cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó chúng không giới hạn và có thể được tái tạo. Ngày nay, có một số nước phát triển sử dụng các nguồn thay thế song song với các nguồn năng lượng chính. Hàng ngày, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Có nhiều cối xay gió, đập được xây dựng, nhiều tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà để tạo ra năng lượng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, các nguồn thay thế sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng chính của chúng ta.


C. LISTENING trang 128 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 128 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house.

(Liệt kê một số trong những thứ sử dụng năng lượng trong nhà của bạn.)

Answer: (Trả lời)

lights, television, washing machine, rice cooker, air-conditioner, fridge, hair dryer,…

Tạm dịch:

đèn, vô tuyến, máy giặt, nồi cơm điện, điều hòa, tủ lạnh, máy sấy tóc, …

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

ecologist resources renewable

fossil fuels unlimited fertilized


2. While you listen trang 129 sgk Tiếng Anh 11

Task 1 trang 129 sgk Tiếng Anh 11

Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D.

(Lắng nghe và hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

Questions

1. Ecology is the study of…………

A. human beings and animals

B. the environment and solar energy

C. natural and alternative resources

D. human beings and their environment

2. The natural environment consists of……………

A. the oceans and the land

B. the sun and the air

C. all natural resources

D. the air and the oceans

3. If the resource can be…………, it is called renewable.

A. burnt quickly

B. used easily

C. divided properly

D. replaced quickly

4. Grass for animals is a………… resource.

A. renewable

B. nonrenewable

C. limited

D. clean

5. According to the passage, coal is nonrenewable because it takes ………to make it.

A. billions of years

B. millions of years

C. three million years

D. three billion years

Answer: (Trả lời)

1. D; 2. C; 3. D; 4. A; 5. B

Tạm dịch:

1. Sinh thái học là ngành nghiên cứu về…………

A. con người và động vật

B. môi trường và năng lượng mặt trời

C. các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thay thế

D. Con người và môi trường của họ

2. Môi trường tự nhiên bao gồm ……………

A. các đại dương và đất

B. mặt trời và không khí

C. tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên

D. không khí và đại dương

3. Nếu nguồn năng lượng có thể …………, nó được gọi là có thể tái tạo.

A. cháy nhanh

B. sử dụng dễ dàng

C. được phân chia hợp lý

D. được thay thế một cách nhanh chóng

4. Cỏ cho động vật là một nguồn ………….

A. có thể tái tạo

B. không thể tái tạo

C. hạn chế

D. sạch

5. Theo đoạn văn, than là không thể tái tạo được vì phải mất ……… để tạo ra nó.

A. hàng tỉ năm

B. hàng triệu năm

C. ba triệu năm

D. ba tỉ năm

Audio script: (Bài nghe)

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Dịch bài:

Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự sống: không khí, các đại dương, mặt trời và đất. Vì chúng là thiết yếu cho sự sống, các nguồn này phải được bảo vệ khỏi ô nhiễm và được bảo tồn. Các nhà sinh thái học nghiên cứu tầm quan trọng của chúng và cách sử dụng chúng một cách cẩn thận.

Theo các nhà sinh thái học, các nguồn năng lượng được chia thành 2 nhóm: có thể tái tạo và không thể tái tạo. Khi một nguồn có thể được thay thế một cách nhanh chóng, nó được gọi là tái tạo. Nếu nó không thể được thay thế một cách nhanh chóng và dễ dàng, nó không thể tái tạo. Ví dụ cỏ cho động vật là nguồn tái tạo. Khi bò ăn cỏ, tài nguyên được sử dụng. Nếu đất được bón phân và bảo vệ, sẽ có nhiều cỏ hơn. Than tuy nhiên không thể tái tạo được vì phải mất hàng triệu năm để tạo ra than. Tất cả các nhiên liệu hóa thạch là nguồn tài nguyên không thể tái tạo được.

Năng lượng mặt trời, không khí, và nước là nguồn năng lượng có thể tái tạo vì nó là nguồn cung cấp không giới hạn. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể được thay đổi nếu người ta không cẩn thận với các tài nguyên này. Lượng năng lượng mặt trời đến Trái Đất phụ thuộc vào khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời đến trái đất có thể nguy hiểm. Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục, không khí phải chứa lượng thích hợp nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và các loại khí khác. Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không chứa số lượng của các khí này một cách phù hợp.


Task 2 trang 129 sgk Tiếng Anh 11

Listen again to the last pan of the talk and write in the missing words.

(Nghe lại phần cuối cùng của cuộc nói chuyện và viết các từ còn thiếu)

Solar enerey, air, and water are renewable resources because there is an (1) _____ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resourees. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2) _____. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3) _____ be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other (4) _____. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5) _____ of these gases.

Answer: (Trả lời)

Solar enerey, air, and water are renewable resources because there is an (1) unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resourees. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2) atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3) may be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), and other (4) gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5) amount of these gases.

Tạm dịch:

Năng lượng mặt trời, không khí và nước là nguồn năng lượng có thể tái tạo vì có (1) cung cấp không giới hạn. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể thay đổi nếu người ta không cẩn thận với những vấn đề này. Lượng năng lượng mặt trời đến trái đất phụ thuộc vào (2) bầu khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời đến trái đất (3) có thể nguy hiểm. Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục, không khí phải chứa đúng lượng nitơ (N), oxy (O), carbon dioxide (CO), và các khí khác (4). Nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không chứa đúng (5) lượng khí này.


3. After you listen trang 130 sgk Tiếng Anh 11

Which group do these sources of energy belons to? Put a tick (✓) in the right column.

(Các nguồn năng lượng này thuộc vào nhóm nào? Đặt dấu (✓) vào cột đúng.)

Answer: (Trả lời)

Sources of energy Non-renewable Renewable
Coal
Geotherman heat
Petroleum
Solar energy
Oil
Wind energy
Gas

Tạm dịch:

Các nguồn năng lượng Không thể tái tạo Có thể tái tạo
Than đá
Địa nhiệt
Xăng
Năng lượng mặt trời
Dầu mỏ
Năng lượng gió
Khí

D. WRITING trang 130 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 130 sgk Tiếng Anh 11

Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart.

(Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) _____ million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) _____ (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) _____ amount of energy consumption (20 million tons).

Answer: (Trả lời)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) 100 million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) Nuclear & Hydroelectricity (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) smallest amount of enersy consumption (20 million tons).

Tạm dịch:

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2000. Như có thể thấy, tổng tiêu thụ năng lượng là (1) 100 triệu tấn dầu mỏ chiếm con số này lớn nhất (57 triệu tấn). Tiếp đó là tiêu thụ (2) hạt nhân và thủy điện (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm (3) mức tiêu thụ nhỏ nhất (20 triệu tấn).


2. Task 2 trang 130 sgk Tiếng Anh 11

Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland.

(Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên).

Answer: (Trả lời)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Tạm dịch:

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2005. Như có thể thấy, tổng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Hạt nhân và thủy điện chiếm một lượng lớn nhất con số này (75 triệu tấn). Tiếp đó là tiêu thụ xăng dầu (50 triệu tấn). Than đá chiếm ít năng lượng tiêu thụ nhất (45 triệu tấn).


3. Task 3 trang 130 sgk Tiếng Anh 11

Describe the chart, using the information from Task 1 and Task 2.

(Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Task 1 và Task 2.)

Answer: (Trả lời)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. It’s clear that the total energy consumption was 287 millions tons in two years. Petroleum made up the largest amount in 2000 (57 million tons) whereas the petroleum consumption was 50 million in 2005. In 2000 the consumption of coal came the second (40 million tons); however this consumption came the third (45 millions tons) in 2005 after the petroleum consumption. And the consumption of Nuclear and Hydroelectricity was 20 million in 2000. Nevertheless, nuclear and hydroelectricity consumption was 75 million tons in 2005. In conclusion, the energy consumption in Highland in 2000 is less than that in 2005.

Tạm dịch:

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2000 và 2005. Rõ ràng là tổng tiêu thụ năng lượng là 287 triệu tấn trong hai năm. Năm 2000, lượng dầu mỏ chiếm tới 57 triệu tấn, trong khi tiêu thụ dầu mỏ là 50 triệu vào năm 2005. Năm 2000, tiêu thụ than là thứ hai (40 triệu tấn); tuy nhiên mức tiêu thụ này là thứ ba (45 triệu tấn) vào năm 2005 sau tiêu thụ xăng dầu. Và mức tiêu thụ của hạt nhân và thủy điện là 20 triệu vào năm 2000. Tuy nhiên, tiêu thụ thủy điện và năng lượng hạt nhân năm 2005 là 75 triệu tấn. Tóm lại, mức tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2000 ít hơn năm 2005.


E. Language Focus trang 131 sgk Tiếng Anh 11

– Pronunciation: /ʃr/ – /spl/ – /spr/

– Grammar: Relative clauses replaced by participles and to infinitives (revision)

Tạm dịch:

– Phát âm: /ʃr/ – /spl/ – /spr/

– Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ được thay thế bằng quá khứ phân từ và “to” + động từ nguyên thể (ôn tập)


1. Pronunciation trang 131 sgk Tiếng Anh 11

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

/ʃr/ /spl/ /spr/
shred splash spring
shrill split spray
shrimp spleen spread
shrine splutter sprightly

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc to những câu sau)

1. They were all shrieking with laughter.

2. He shrugged (his shoulders), saying he didn’t know and didn’t care.

3. My dad hates shrimp paste.

4. What a splendid spring day!

5. The stream splits into three smaller streams at this point.

6. The house has a narrow front, but it splays out at the back.

Tạm dịch:

1. Tất cả đều hò hét với tiếng cười.

2. Anh ta nhún vai (vai), nói rằng anh ta không biết và không quan tâm.

3. Cha tôi ghét tôm lăn bột.

4. Thật là một ngày xuân tuyệt vời!

5. Dòng suối này chia thành ba luồng nhỏ hơn tại điểm này.

6. Ngôi nhà có mặt tiền hẹp, nhưng nó kéo dài ra phía sau.


2. Grammar trang 131 sgk Tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 131 sgk Tiếng Anh 11

Rewrite the following sentences, using a present participial phrase.

(Viết lại câu, sử dụng cụm hiện tại phân từ.)

1. The boy who is playing the piano is Ben.

2. Do you know the man who is coming towards us?

3. The people who are waiting for the bus in the rain are getting wet.

4. The scientists who researches the causes of cancer are making progress.

5. The fence which surrounds our house is made of wood.

6. We have an apartment which overlooks the park.

Answer: (Trả lời)

1. The boy playing the piano is Ben.

2. Do you know the man coming towards us?

3. The people waiting for the bus in the rain are getting wet.

4. The scientists researching the causes of cancer are making prouress.

5. The fence surrounding our house is made of wood.

6. We have an apartment overlooking the park.

Tạm dịch:

1. Cậu bé đang chơi đàn dương cầm là Ben.

2. Bạn có biết người đàn ông đang đi về phía chúng ta không?

3. Những người đang chờ xe buýt trong mưa đang bị ướt.

4. Các nhà khoa học mà đang nghiên cứu về nguyên nhân gây ung thư đang có tiến triển.

5. Hàng rào bao quanh nhà chúng tôi được làm bằng gỗ.

6. Chúng tôi có một căn hộ nhìn ra phía công viên.


Exercise 2 trang 132 sgk Tiếng Anh 11

Rewrite the following; sentences, using a past participial phrase.

(Viết lại câu, sử dụng cụm quá khứ phân từ.)

1. The ideas which are presented in that book are interesting.

2. I come from a city that is located in the southern part of the country.

3. They live in a house that was built in 1890.

4. The photographs which were published in the newspaper were extraordinary.

5. The experiment which was conducted at the University of Chicago was successful.

6. They work in a hospital which was sponsored by the government.

Answer: (Trả lời)

1. The ideas presented in that book are interesting.

2. I come from a city located in the southern part of the country

3. They live in a house built in 1890.

4. The photographs published in the newspaper were extraordinary.

5. The experiment conducted at the University of Chicago was successful.

6. They work in a hospital sponsored by the government.

Tạm dịch:

1. Những ý tưởng được trình bày trong quyến sách đó rất thú vị.

2. Tôi đến từ một thành phố ở phía nam của đất nước.

3. Họ sống trong một căn nhà được xây vào năm 1890.

4. Những bức ảnh được xuất bản trên tờ báo này rất đáng kinh ngạc.

5. Cuộc thí nghiệm được tiến hành tại trường Đại học Chicago đã thành công.

6. Họ làm việc ở bệnh viện được chính phủ tài trợ.


Exercise 3 trang 132 sgk Tiếng Anh 11

Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase.

(Viết lại câu, sử dụng cụm nguyên thể.)

1. John was the last man who reached the top of the mountain.

2. The last person who leaves the room must turn oil the light.

3. The first person that we must see is Mr. Smith.

4. This is the second person who was killed in that way.

5. The first person who catches the ball will be the winner.

Answer: (Trả lời)

1. John was the last man to reach the top of the mountain.

2. The last person to leave the room must turn off the light.

3. The first person for us to see is Mr. Smith.

4. This is the second person to be killed in that way.

5. The first person to catch the ball will be the winner.

Tạm dịch:

1. John là người cuối cùng lên đến đỉnh núi.

2. Người cuối cùng rời khỏi phòng phải tắt đèn.

3. Người đầu tiên mà chúng ta gặp là ông Smith.

4. Đây là người thứ 2 bị giết cùng một kiểu như thế.

5. Người đầu tiên bắt được quả bóng là người chiến thắng.


F. TEST YOURSELF D trang 133 sgk Tiếng Anh 11

I. Listening trang 133 sgk Tiếng Anh 11

Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences.

(Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây.)

Questions

1. Without water, people and other living things ________

2. If there were no plants, water would run off after_______

3. Water can be held on the land by planting _______

4. Dams are built across rivers to help _______

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in _______

Answer: (Trả lời)

1. Without water, people and other living things cannot live.

2. If there were no plants, water would run off after it rains.

3. Water can be held on the land by planting vegetation.

4. Dams are built across rivers to help hold back the water.

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in dry seasons.

Tạm dịch:

1. Không có nước, con người và các sinh vật khác không thể sống được.

2. Nếu không có cây cối, nước sẽ trôi hết sau khi trời mưa.

3. Nước có thể được giữ trên đất bằng cách trồng cây cối.

4. Đập được xây dựng trên sông để giúp giữ nước.

5. Nước được giữ trong hồ chứa trong mùa mưa để sử dụng trong mùa khô.

Audio script: (Bài nghe)

Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animal and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of consening and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted in where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Tạm dịch:

Nước là rất cần thiết cho con người và các sinh vật khác. Không có nước, con người, động vật và thực vật không thể sống. Và nếu không có cây cối, nước sẽ trôi hết sau khi trời mưa; và điều này sẽ gây ra rất nhiều lũ lụt. Nhưng thiên nhiên có nhiều cách để đảm bảo và kiểm soát nước. Nước có thể được giữ trên đất bằng cách trồng cây cối. Rừng và cỏ nên được trồng ở nơi không có sự tăng trưởng tự nhiên. Đập bắt qua sông giúp giữ nước. Các hồ chứa đằng sau đập ngăn nước trong mùa mưa để sử dụng trong mùa khô. Đập ngăn ngừa lũ bằng cách kiểm soát dòng nước.


II. Reading trang 133 sgk Tiếng Anh 11

Read the passace and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Air, water, and soil are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of the soil reduces the amount of land that is available for growing food. The pollution problem is very complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes a large percentage of air pollution. But the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge much of the material that pollutes the air and water, but factories give employment to a large number of people. Thus, to end or greatly reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit them. Pollution can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or to cut down on certain polluting activities.

Dịch bài:

Không khí, nước và đất cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể xảy ra bệnh tật và thậm chí tử vong. Nước ô nhiễm giết chết cá và các sinh vật biển khác. Ô nhiễm đất làm giảm số lượng đất có sẵn để trồng cây lương thực, vấn đề ô nhiễm môi trường rất phức tạp bởi vì ô nhiễm nhiều gây ra bởi những thứ mang lại lợi ích cho mọi người. Ví dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỉ lệ lớn ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, ô tô cung cấp giao thông vận tải cho hàng triệu người. Nhà máy xả nhiều vật liệu gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người dân. Vì vậy, để chấm dứt hay giảm đáng kể ô nhiễm ngay lập tức, mọi người sẽ phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể sẽ được giảm dần theo nhiều cách. Các nhà khoa học và các kĩ sư có thể làm việc để tìm cách giảm bớt lượng ô nhiễm mà những thứ như xe ô tô và các nhà máy gây ra. Chính phủ có thể thông qua và thực thi luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải ngưng hoặc cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Questions

1. What is necessary for the survival of all living things?

2. What can polluted air, water and soil cause?

3. Why is the pollution problem complicated? Give one example?

4. What would people have to do to end or to reduce pollution immediately?

5. How can governments control pollution?

Answer: (Trả lời)

1. Air, water and soil are necessary for the survival of all things.

2. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other maring life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

3. Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people.

4. They would have to stop using many things that benefit them.

5. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cut down on certain pollutinc activities.

Tạm dịch:

1. Điều gì là cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật? ⇒ Không khí, nước và đất là cần thiết cho sự sống còn của tất cả mọi thứ.

2. Cái gì có thể gây ô nhiễm không khí, nước và đất? ⇒ Không khí bị ô nhiễm nặng có thể gây ra bệnh tật, thậm chí tử vong. Nước bị ô nhiễm sẽ giết chết cá và sự sống khác. Ô nhiễm đất làm giảm lượng đất có sẵn để trồng thực phẩm.

3. Tại sao vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? Đưa ra một ví dụ? ⇒ Bởi vì ô nhiễm nhiều là do những điều lợi ích cho con người. Ví dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỷ lệ lớn ô nhiễm không khí, nhưng ô tô cung cấp giao thông cho hàng triệu người.

4. Người ta phải làm gì để chấm dứt hoặc giảm thiểu ô nhiễm ngay lập tức? ⇒ Họ sẽ phải ngừng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ.

5. Các chính phủ có thể kiểm soát ô nhiễm như thế nào? ⇒ Chính phủ có thể ban hành và thực thi các luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải dừng lại, hoặc cắt giảm các hoạt động gây ô nhiễm nhất định.


III. Pronunciation and Grammar trang 134 sgk Tiếng Anh 11

a. Listen and put a tick (✓) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word.

(Lắng nghe và đánh dấu (✓) trong ô bên phải, chú ý đến cách phát âm của phần gạch dưới của từ đó.)

1. □ sleep □ sneeze

2. □ snack □ smash

3. □ shrimp □ spring

4. □ spread □ splash

b. Complete each of the following sentences, using the correct form (to-infinitive or participle) of the verb below:

(Hoàn thành mỗi câu sau đây bằng cách sử dụng đúng mẫu (to-infinitive or participle) của động từ dưới đây.)

drink invite blow

live ring leave

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell _____

3. John was the last student _____ the lecture hall.

4. Do you have anything _____?

5. None of the people _____ to the party can come.

6. There was a tree _____ down in the storm last night.

Answer: (Trả lời)

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell ringing.

3. John was the last student to leave the lecture hall.

4. Do you have anything to drink?

5. None of the people invited to the party can come.

6. There was a tree blown down in the storm last night.

Tạm dịch:

1. Đôi khi cuộc sống là rất khó chịu cho những người sống gần sân bay.

2. Tôi bị đánh thức bởi chuông reo.

3. John là học sinh cuối cùng rời khỏi giảng đường.

4. Bạn có gì uống không?

5. Không ai trong số những người được mời dự tiệc có thể đến.

6. Đêm qua đã có một cây cối bị đổ trong cơn bão tối qua.


IV. Writing trang 135 sgk Tiếng Anh 11

Write a paragraph of 120 words about the measures to protect the environment, using the cues given below.

(Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về các biện pháp bảo vệ môi trường, bằng cách sử dụng những gợi ý đưa ra dưới đây.)

Introduction:

– we / try to find solutions / environmental pollution.

Body:

– people / stop cutting trees for timber.

– instead, they / plant trees and forests.

– people / reduce using cars, motorbikes / that cause noise and air pollution.

– we / prevent farmers / use fertilizers and pesticides / that damage soil.

– people / not leave / litter on land and in water.

– we / prohibit factories / dump industrial waste rivers and lakes.

Conclusion:

– it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop /cutting down polluting activities.

You may begin with:

We are trying to find solutions to environmental pollution. People should stop cutting trees for timber…

Answer: (Trả lời)

We are trying to find solutions to environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber, Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes. It is high time governments over the world had measures that require companies and individuals to stop or cut down on polluting activities.

Tạm dịch:

Mở bài:

– chúng ta / cố gắng tìm giải pháp / ô nhiễm môi trường.

Thân bài:

– người / ngừng chặt cây lấy gỗ.

– thay vào đó, họ / cây trồng và rừng.

– người / giảm sử dụng ô tô, xe máy / cái mà gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí.

– chúng ta ngăn ngừa nông dân / sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu / làm hư đất.

– người / không để / rác trên mặt đất và trong nước.

– chúng ta / cấm các nhà máy / bơm rác thải công nghiệp vào các con sông và hồ chứa.

Kết bài:

– đã đến lúc / chính phủ / có biện pháp phù hợp yêu cầu các công ty, cá nhân / ngừng / cắt giảm các hoạt động gây ô nhiễm.

Bạn có thể bắt đầu với:

Chúng ta đang cố gắng để tìm giải pháp cho ô nhiễm môi trường. Người ta nên ngừng chặt cây lấy gỗ …

****

Chúng ta đang cố gắng để tìm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường. Người ta nên ngừng chặt cây lấy gỗ, Thay vào đó, họ nên trồng thêm cây cối và rừng. Họ nên giảm sử dụng ô tô và xe máy cái mà gây ồn và ô nhiễm không khí. Chúng ta nên ngăn không cho nông dân sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu gây hại cho đất. Người ta không nên xả rác trên đất và trong nước. Chúng ta nên cấm các nhà máy thải các chất thải công nghiệp vào sông ngòi và hồ. Đã đến lúc chính phủ trên thế giới có các biện pháp yêu cầu các công ty và cá nhân phải ngừng hoặc cắt giảm các hoạt động gây ô nhiễm.


G. Vocabulary (Phần Từ vựng)

Từ Phân loại Ngữ âm Nghĩa
alternative a /ɔːlˈtɜːnətɪv/ thay thế
consumption n /kənˈsʌmpʃn/ sự tiêu thụ
ecologist n /iˈkɒlədʒɪst/ nhà nghiên cứu
exhausted a /ɪɡˈzɔːstɪd/ cạn kiệt
fossil fuel n /ˈfɒsl fjuːəl/ nhiên liệu hóa thạch
geothermal heat /ˌdʒiːəʊˈθɜːml hiːt/ địa nhiệt
infinite a /ˈɪnfɪnət/ không giới hạn
make use of tận dụng, sử dụng
potential n /pəˈtenʃl/ tiềm năng
release v /rɪˈliːs/ nhả ra, phóng ra
renewable a /rɪˈnjuːəbl/ có thể thay thế
resource n /rɪˈsɔːs/ tài nguyên
solar panel /ˌsəʊlə ˈpænl/ tấm thu năng lượng mặt trời

H. Grammar (Ngữ pháp)

1. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng participle phrases

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng presentt participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm đuôi -ing)

The man who is sitting next to you is my uncle → The man sitting next to you is my uncle

Do you know the boy who broke the windows last night ? → Do you know the boy breaking the windows last night?

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng V3)

The books which were written by To Hoai are interesting. → The books written by To Hoai are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy. → The students punished by teacher are lazy

The house which is being built now belongs to Mr. Morgan. → The house built now belongs to Mr. Morgan.

2. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng to-infinitive hoặc infinitive phrase (có dạng for + O + to-inf)

Chúng ta sử dụng dạng này trong những trường hợp sau: gặp các từ the first, the second, the last,…; so sánh nhất (superlative); mục đích (purpose);…

Tom is the last person who enters the room. → Tom is the last person to enter the room.

John is the youngest person who takes part in the race. → John is the youngest person to take part in the race.

English is an important language which we have to master.→ English is an important language for us to master.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập trong Unit 11. Sources of energy trang 124 sgk Tiếng Anh 11 đầy đủ, ngắn gọn và chính xác nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com