Giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10

Hướng dẫn giải Bài §2. Biểu đồ, Chương V. Thống kê, sách giáo khoa Đại số 10. Nội dung bài giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10 cơ bản bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 10.


Lý thuyết

1. Biểu đồ tần suất hình cột

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp tương ứng.

2. Đường gấp khúc tần suất

Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm \((C_i, f_i) i = 1, 2, 3, …\) trong đó \(C_i\), là giá trị đại diện của lớp thứ \(i\), \(f_i\) là tần suất của lớp thứ \(i\). Đường gấp khúc nối các điểm \((C_i, f_i)\) theo thứ tự \(i = 1, 2, 3, …\) là đường gấp khúc tần suất.

3. Biểu đồ hình quạt

Vẽ đường tròn tâm \(O\) rồi vẽ các hình quạt có đỉnh \(O\), góc ở đinh tỉ lệ với tần suất của các lớp. Hình biểu diễn trực quan bằng bảng phân bố tần suất như vậy gọi là niểu đồ tần suất hình quạt.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trong phần hoạt động của học sinh sgk Đại số 10.


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 116 sgk Đại số 10

Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm).

Giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10

Hãy mô tả bảng 6 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Trả lời:

Biểu đồ hình cột thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Biểu đồ hình gấp khúc thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 118 sgk Đại số 10

Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Trả lời:

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tế Số phần trăm
(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước 22
(2) Khu vực ngoài quốc doanh 39,9
(3) Khu vực đầu tư nước ngoài 38,1
Tổng 100 (%)

Dưới đây là phần Hướng dẫn giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10 cơ bản. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập đại số 10 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10 cơ bản của Bài §2. Biểu đồ trong Chương V. Thống kê cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10
Giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10

1. Giải bài 1 trang 118 sgk Đại số 10

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số \(2\) của §1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Bài giải:

Bảng phân bố tần suất ghép lớp ở câu 2 bài 1.

Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành

Biểu đồ tần suất hình cột :

Biểu đồ đường gấp khúc tần suất:

Nối các điểm \((15; \, 13,3), \, (25; \, 30), \, (35; \, 40)\) và \((45; \, 16,7)\) ta được biểu đồ đường gấp khúc tần suất


2. Giải bài 2 trang 118 sgk Đại số 10

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của §1.

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a, hãy nêu nhận xét về khối lượng của \(30\)củ khoai tây được khảo sát.

Bài giải:

a) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ở bài tập số 3 của \(\§1\):

Biểu đồ tần suất hình cột:

Biểu đồ đường gấp khúc tần suất:

b) Trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số, dạng hình cột hay đương gấp khúc đều có hình dạng như nhau. Ta chỉ thay các giá trị tương ứng ở trục trung sao cho phù hợp với đơn vị đo của bảng số liệu đã có. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột nhưng thay số 40 ở trục tung thành 12; số 20 thành 6.

c) Theo biểu đồ trong câu a, ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (\(80\%\)) có khối lượng từ \(80\) gam đến \(110\) gam.

Số củ khoai tây có khối lượng từ \(90\)đến \(100\) gam có tần suất lớn nhất.


3. Giải bài 3 trang 118 sgk Đại số 10

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Bài giải:

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công nghiệp trong nước năm $2000$ phân theo thành phần kinh tế (\(\%\)) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với giải bài 1 2 3 trang 118 sgk Đại số 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com