Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

Hướng dẫn giải Bài §4. Các tập hợp số, Chương I. Mệnh đề. Tập hợp, sách giáo khoa Đại số 10. Nội dung bài giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10 cơ bản bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 10.


Lý thuyết

I. Các tập hợp số đã học

1. Tập hợp số tự nhiên N

\(\mathbb{N} = \left\{ {0,1,2,3,4,…} \right\}.\)

\(\mathbb{N}*\) là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

2. Tập hợp các số nguyên Z

\(\mathbb{Z} = \left\{ {…, – 2, – 1,0,1,2,…} \right\}.\)

3. Tập hợp các số hữu tỉ Q

\(Q = \left\{ {x = \frac{m}{n},m\,,n \in \mathbb{Z},n \ne 0} \right\}.\)

4. Tập hợp số thực \(\mathbb{R}.\)

Ta có: \(\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.\)

Biểu đồ Ven các tập hợp số:

Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

II. Các tập hợp con thường dùng của \({\mathbb{R}^{}}\)

Kí hiệu:

\( + \infty :\) Dương vô cực (Hoặc dương vô cùng).

\( – \infty :\) Âm vô cực (Hoặc âm vô cùng).

Tập \(\mathbb{R}\) có thể viết \(\mathbb{R} = \left( { – \infty ; + \infty } \right).\) Gọi là khoảng \(\left( { – \infty ; + \infty } \right).\)
Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trong phần hoạt động của học sinh sgk Đại số 10.


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 16 sgk Đại số 10

Vẽ biểu đồ minh họa quan hệ bao hàm của các tập hợp số đã học.

Trả lời:

Biểu đồ minh họa quan hệ bao hàm của các tập hợp số đã học

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10 cơ bản. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập đại số 10 kèm bài giải chi tiết bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10 cơ bản của Bài §4. Các tập hợp số trong Chương I. Mệnh đề. Tập hợp cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10
Giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10

1. Giải bài 1 trang 18 sgk Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) \cup (0;4]\);

b) \((0; 2] \cup [-1;1)\);

c) \((-2; 15) \cup (3; +\infty )\);

d) \((-1; \frac{4}{3}) \cup [-1; 2)\)

e) \((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )\)

Bài giải:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


2. Giải bài 2 trang 18 sgk Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] \cap [-1; 4];\)

b) \((4, 7) \cap (-7; -4)\);

c) \((2; 3) \cap [3; 5)\);

d) \((-\infty ; 2] \cap [-2; +\infty )\).

Bài giải:

a) 

b) 

c) 

d)


3. Giải bài 3 trang 18 sgk Đại số 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(R \setminus (2; +\infty )\);

d) \(R \setminus (-\infty ; 3]\).

Bài giải:

a) 

b) 

c) 

d) 


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với giải bài 1 2 3 trang 18 sgk Đại số 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com