Giải bài tập 1 2 3 bài 27 trang 220 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ [...]

Giải bài tập 1 2 bài 26 trang 216 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi [...]

Giải bài tập 1 2 bài 24 trang 203 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng [...]

Giải bài tập 1 2 bài 23 trang 198 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế [...]

Giải bài tập 1 2 3 bài 22 trang 188 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến [...]

Giải bài tập 1 2 bài 21 trang 172 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở [...]

Giải bài tập 1 2 bài 20 trang 156 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực [...]

Giải bài tập 1 2 bài 19 trang 145 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến [...]

Giải bài tập 1 2 bài 18 trang 138 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến [...]

Giải bài tập 1 2 bài 17 trang 129 sgk Lịch sử 12

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa [...]