Giải bài 1 2 3 4 5 trang 167 & bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 168 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 56: Ôn tập cuối năm, sách giáo khoa Hóa học 9. [...]

Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit sgk Hóa học 9 [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 165 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 54: Polime, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 160 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 53: Protein, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 158 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ, sách giáo khoa Hóa học 9. [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 155 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 51: Saccarozơ, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 152 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 50: Glucozơ, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài [...]

Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit sgk Hóa [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo, sách [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 147 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải Bài 47: Chất béo, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung [...]