Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk Toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Bài §1. Góc ở tâm. Số đo cung

2. Bài §2. Liên hệ giữa cung và dây

3. Bài §3. Góc nội tiếp

4. Bài §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

5. Bài §5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

6. Bài §6. Cung chứa góc

7. Bài §7. Tứ giác nội tiếp

8. Bài §8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

9. Bài §9. Độ dài đường tròn, cung tròn

10. Bài §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


Tóm tắt các kiến thức cần nhớ

1. Các định nghĩa

Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2

2. Các định lí


Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập chương III

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2 của Bài Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Góc ở tâm là gì?

Trả lời:

Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Góc nội tiếp là gì?

Trả lời:

Góc nội tiếp $l$ góc có đỉnh nằm trên đường tròn, hai cạnh cắt đường tròn đó.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì?

Trả lời:

Đường thẳng $xy$ tiếp xúc với đường tròn $(O)$ tại điểm $A$ thì tiếp điểm $A$ chia tiếp tuyến $xy$ thành hai tia đối nhau $Ax$ và $Ay$. Mỗi tia như vậy gọi là một tia tiếp tuyến.

Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến với một dây cung của đường tròn có một đầu mút là gốc của tia tiếp tuyến gọi là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

Ví dụ: góc $Bax$ trong hình.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Tứ giác nội tiếp là gì?

Trả lời:

Tứ giác nội tiếp là tứ giác có $4$ đỉnh nằm trên một đường tròn.


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Với ba điểm $A, B, C$ thuộc một đường tròn, khi nào thì

\(sđ \overparen{AB} = sđ \overparen{AC} + sđ \overparen{CB}\)?

Trả lời:

Khi điểm $C$ nằm tren cung \(\overparen{AB}\) thì:

\(sđ \overparen{AB} = sđ \overparen{AC} + sđ \overparen{CB}\)?


6. Trả lời câu hỏi 6 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu các định lí về mối quan hệ giữa cung nhỏ và dây căng cung đó trong một đường tròn.

Trả lời:

Với hai cung nhỏ của một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì:

– Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.

– Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

– Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.

– Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.


7. Trả lời câu hỏi 7 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu định lí và hệ quả về các góc nội tiếp cùng chắn một cung.

Trả lời:

Định lí: Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Hệ quả: Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90o) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.


8. Trả lời câu hỏi 8 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Trả lời:

Định lí thuận: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Định lí đảo: Một góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung, có số đo bằng nửa số đo cung căng dây đó và cung này nằm bên trong góc thì cạnh kia là một tia tiếp tuyến.


9. Trả lời câu hỏi 9 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu quỹ tích cung chứa góc.

Trả lời:

Quỹ tích (tập hợp) các điểm nhìn một đoạn thẳng cho trước dưới một góc $α$ không đổi là hai cung chứa góc $α$ dựng trên đoạn thẳng đó $(0^0 < α < 180^0)$.


10. Trả lời câu hỏi 10 trang 100 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu điều kiện để một tứ giác nội tiếp được đường tròn.

Trả lời:

Một tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

– Tổng của hai góc đối diện bằng 180o.

– Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

– Hai đỉnh kề cùng nhình cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau.

– Bốn đỉnh cách đều một điểm cố định.


11. Trả lời câu hỏi 11 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Phát bểu một số dâu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.

Trả lời:

Các dấu hiệu:

– Tổng hai góc đối diện bằng $180^0$.

– Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong ở đỉnh đối diện.

– Bốn đỉnh cách đều một điểm cố định.


11. Trả lời câu hỏi 12 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Phát biểu định lí về đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của đa giác đều.

Trả lời:

Định lí: Mỗi đa giác đều có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.


13. Trả lời câu hỏi 13 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính số đo cung nhỏ, cung lớn.

Trả lời:

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Số đo của cung lớn bằng $360^0$ trừ đi số đo của cung nhỏ cùng căng dây cung.


14. Trả lời câu hỏi 14 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính số đo của góc nội tiếp theo số đo của cung bị chắn.

Trả lời:

Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.


15. Trả lời câu hỏi 15 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung theo số đo của cung bị chắn.

Trả lời:

Số đo cuả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.


16. Trả lời câu hỏi 16 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn theo số đo của các cung bị chắn.

Trả lời:

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo các cung bị chắn.


17. Trả lời câu hỏi 17 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn theo số đo của các cung bị chắn.

Trả lời:

Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của các cung bị chắn.


18. Trả lời câu hỏi 18 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính độ dài cung $n^0$ của hình quạt tròn bán kính $R$.

Trả lời:

Độ dài $l$ của cung $n^0$ của hình quạt tròn bán kính $R$ được tính theo công thức:

\(l = \dfrac{\pi .R.n}{180}\)


19. Trả lời câu hỏi 19 trang 101 sgk Toán 9 tập 2

Nêu cách tính diện tích hình quạt tròn bán kính $R$, cung $n^0$.

Trả lời:

Diện tích $S$ của hình quạt tròn bán kính $R$, cung $n^0$ được tính theo công thức:

\(S = \dfrac{\pi .R^2.n}{360}\) hay \(S = \dfrac{l.R}{2}\)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trang 100 101 sgk toán 9 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com