Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Nhân đơn thức với đa thức

2. Bài §2. Nhân đa thức với đa thức

3. Bài §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

4. Bài §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

5. Bài §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

6. Bài §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

7. Bài §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

8. Bài §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

9. Bài §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

10. Bài §10. Chia đơn thức cho đơn thức

11. Bài §11. Chia đa thức cho đơn thức

12. Bài §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi Ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Trả lời:

Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Quy tắc nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

Trả lời:

Bảy hằng đẳng thứ đáng nhớ:

1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Khi nào thì đơn thức $A$ chia hết cho đơn thức $B.$

Trả lời:

Đơn thức $A$ chia hết cho đơn thức $B$ khi mỗi biến của $B$ đều là biến của $A$ với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong $A$.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Khi nào thì đa thức $A$ chia hết cho đơn thức $B$.

Trả lời:

Đa thức $A$ chia hết cho đơn thức $B$ khi các hạng tử của đa thức $A$ đều chia hết cho đơn thức $B.$


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 32 sgk Toán 8 tập 1

Khi nào thì đa thức $A$ chia hết cho đa thức $B$.

Trả lời:

Người ta chứng minh được rằng đối với hai đa thức $A$ và $B$ của cùng một biến $(B ≠ 0)$ tồn tại duy nhất một cặp đa thức $Q$ và $R$ sao cho: $A = B.Q + R$ trong đó $R = 0$ hoặc bậc $R$ nhở hơn bậc của $B$ ($R$ được gọi là dư trong phép chia $A$ cho $B$)

Khi $R = 0$ phép chia $A$ cho $B$ là phép chia hết.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 trang 32 sgk toán 8 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com