Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài trả lời câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 89 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

2. Bài §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

3. Bài §3. Tính chất đường phân giác của tam giác

4. Bài §4. Hai tam giác đồng dạng

5. Bài §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

6. Bài §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

7. Bài §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

8. Bài §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

9. Bài §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng


Tóm tắt chương III

1. Đoạn thẳng tỉ lệ

a) Định nghĩa

AB, CD tỉ lệ với A’B’, C’D’ $\Leftrightarrow \frac{AB}{CD}=\frac{A’B’}{C’D’}$.

b) Tính chất

$\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{{A’B’}}{{C’D’}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB.C’D’ = A’B’.CD\\\frac{{AB \pm CD}}{{CD}} = \frac{{A’B’ \pm C’D’}}{{C’D’}}\\\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{{A’B’}}{{C’D’}} = \frac{{AB \pm A’B’}}{{CD \pm C’D’}}\end{array} \right.$

2. Định lí Ta-lét thuận và đảo

Cho tam giác ABC (h.61)

${\rm{a//BC}} \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\frac{{{\rm{AB’}}}}{{{\rm{AB}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{AC’}}}}{{{\rm{AC}}}}\\\frac{{{\rm{AB’}}}}{{{\rm{BB’}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{AC’}}}}{{{\rm{CC’}}}}\\\frac{{{\rm{BB’}}}}{{{\rm{AB}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{CC’}}}}{{{\rm{AC}}}}\end{array} \right.$

3. Hệ quả của định lí Ta-lét

Cho tam giác ABC

$a//BC \Rightarrow \frac{AB’}{AB}=\frac{AC’}{AC}=\frac{B’C’}{BC}$

4. Tính chất của đường phân giác trong tam giác

AD là tia phân giác của góc BAC, AE là tia phân giác của góc BAx (h. 63)

Ta có: $\frac{AB}{AC}=\frac{DB}{DC}=\frac{EB}{EC}$

5. Tam giác đồng dạng

a) Định nghĩa

$\Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC$ (tỉ số đồng dạng k)

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {{\rm{A’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{A}}{\rm{;}}\widehat {{\rm{B’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{B}}{\rm{;}}\widehat {{\rm{C’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{C}}\\\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{B’C’}}{{BC}} = \frac{{C’A’}}{{CA}} = k\end{array} \right.$

b) Tính chất

$\frac{h}{h’}=k$ (h’; h tương ứng là đường cao của tam giác A’B’C’ và tam giác ABC)

$\frac{p’}{p}=k;\,\ \frac{S’}{S}=k^2$ (p’; p tương ứng là chu vi của tam giác A’B’C’ và tam giác ABC; S’, S tương ứng là diện tích của tam giác A’B’C’ và tam giác ABC)

6. Liên hệ giữa các trường hợp đồng dạng và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác ABC và A’B’C’

7. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ ($\widehat{A’}=\widehat{A}=90^0$)

a) $\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{A’C’}}{{AC}}\Rightarrow \Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC$

b) $\widehat{B’}=\widehat{B}\Rightarrow \Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC$ hoặc $\widehat{C’}=\widehat{C}\Rightarrow \Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC$

c) $\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{B’C’}}{{BC}}\Rightarrow \Delta A’B’C’ \sim \Delta ABC$

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 89 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 89 sgk toán 8 tập 2 của Bài Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi 1 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A’B’ và C’D’.

Trả lời:

Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:

$\frac{AB}{CD}=\frac{A’B’}{C’D’}$ hay $\frac{AB}{A’B’}=\frac{CD}{C’D’}$


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Talet trong tam giác.

Trả lời:

Định lí Talet trong tam giác: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của một tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Talet đảo.

Trả lời:

Định lí Talet đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận về hệ quả của định lí Talet.

Trả lời:

Hệ quả của định lí Talet: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng với tỉ lệ ba cạnh của tam giác đã cho.


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu định lí về tính chất của đường phân giác trong tam giác (vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận).

Trả lời:

Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.


6. Trả lời câu hỏi 6 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.

Trả lời:

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

$\begin{array}{l}\widehat {{\rm{A’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{A}}{\rm{;}}\widehat {{\rm{B’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{B}}{\rm{;}}\widehat {{\rm{C’}}}{\rm{ = }}\widehat {\rm{C}}\\\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{{B’C’}}{{BC}} = \frac{{C’A’}}{{CA}} = k\end{array}$


7. Trả lời câu hỏi 7 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu định lí về đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh (hoặc phần kéo dài của hai cạnh) còn lại.

Trả lời:

Định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.


8. Trả lời câu hỏi 8 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

Trả lời:

Các trường hợp đồng dạng của tam giác

– Trường hợp 1 (c.c.c):Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

– Trường hợp 2 (c.g.c):Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.

– Trường hợp 3 (g.g): Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.


9. Trả lời câu hỏi 9 trang 89 sgk Toán 8 tập 2

Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông (trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

Trả lời:

Định lí: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 89 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com